Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК22-ГР00-459/1/24.02.2023г.

 

ДО

ВЕСЕЛА БОРИСОВА МАТЕС, носители на вещни права в ПИ  46721.3852.406 съгласно КК и КР

ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА КАЦАРСКА,  носители на вещни права в ПИ  46721.3852.408 съгласно КК и КР

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА,ЕМИЛ ПЕТКОВ ТЮРКЕДЖИЕВ, ЮЛИЯ БОЖКОВА НАЧЕВА, ДИМИТЪР ХРИСТОВ БЛИЗНАКОВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ТЮРКЕДЖИЕВ, носители на вещни права в ПИ  46721.3852.122 съгласно КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПУР за улица между о.т.45÷о.т.47   и   ИПР  за УПИ VІІ-410 и контактни УПИ VІ-410, УПИ ХІ-410 и УПИ ІІ-инд.вилен к-с с образуване на нов УПИ VІІ-405, жс  в кв.12 по плана на м.“в.з.Мало Бучино“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.