Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК23-ГР00-5/1/09.02.2023г.

 

ДО

ЖАНЕТА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4339.9839 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ  за УПИ І-170 и УПИ ХVІ-171 с образуване на нов  УПИ І-9840 в кв.36“а“ по плана на м.“Овча купел-актуализация“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.