Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-701/3/02.12.2022г.

 

ДО

ИВАН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ, БОЖАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3851.219 по КК и КР

МАРГАРИТКА ЕВТИМОВА КОСТОВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3851.221 по КК и КР

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА, КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА, АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3851.223 по КК и КР

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ  за УПИ ХХІІІ-за земеделски терен с образуване на нов УПИ ХХІV-224,жс в кв.12 по плана на м.“с.Мало Бучино“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.