Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК22-ГР00-69/2/17.11.2022г.

 

ДО

АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА И ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВИ, носители на вещни права в ПИ 68134.4329.51 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ  за УПИ VІ-812 и контактни УПИ V-323  и УПИ VІІ-811 в кв.48 по плана на м.“в.з.Горна баня“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.