Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК22-ГР00-366/1/15.12.2022г.

ДО

ЕЛКА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА-ПЕТРОВА, СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА РАДЕНОВСКА, СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ХАШАЛОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4329.379 по КК и КР

СОФИЯ СТАЙКОВА КАРАКАЧАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4329.1584 по КК и КР

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР  за УПИ ХVІ-1585 и контактни УПИ Х-379, УПИ ХV-994 и УПИ ХVІІ  с образуване на нов УПИ ХVІ-1585, жс  в кв.69 по плана на м.“в.з.Горна баня“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.