Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подобрен устройствен план – изменение на план за регулация ( ИПР ) на м.“кв.Суходол“: за кв.43 на УПИ Х-снс с образуване на нови УПИ Х-снс, УПИ ХХV-2311,“жс“ (ПИ 68134.4141.2311) и УПИ ХХVІ-2309,“жс“ (ПИ 68134.4141.2309) и контактни УПИ ХІІ-510 и УПИ ХХІІ-536; кв.46 на УПИ І-„за спортен к-с и хотел“ с образуване на нови УПИ ХХVІ-2316,“жс“ (ПИ 68134.4141.2316) и УПИ ХХVІІ-2317,“жс“ (ПИ 68134.4141.2317); изменение на план за застрояване ( ИПЗ ) на м.“кв.Суходол“: за кв.43 за УПИ ХХV-2311,“жс“ и УПИ ХХVІ-2309,“жс“ и в кв.46 за УПИ ХХVІ-2316,“жс“ и УПИ ХХVІІ-2317,“жс“. Проектът е изложен в район „Овча купел“ и на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения , възражения и искания по проекта до общината чрез район „Овча купел“

Прикачени файлове