Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – ИПРЗ на част от м.“Овча купел-актуализация – парк „Кукуряк“, стари кв.48,49,51,53,54,55,56, 60, 62 в обхват: от север – Метростанция ІІІ-16; от изток – улица в участъка от о.т.5а до о.т.91, южната граница на ПИ 68134.4334.9526, югоизточната граница на ПИ 68134.4334.1507, североизточната граница на ПИ 68134.4334.1368, източната и югоизточната граница на ПИ 68134.4334.2030, северната граница на ПИ 68134.4334.1552 в участъка при о.т.107, улица о.т.107÷о.т.108÷о.т.108а÷о.т.111÷о.т.86÷о.т.110; от изток – улица о.т.85÷о.т.110÷о.т.126; от юг – ул.“Маестро Кънев“ между о.т.126÷о.т.119; от запад- източната граница на УПИ І-„за училище“ от кв.52; южната граница на УПИ VІІ-1619 в кв.53, по южната и северната граница на ПИ 68134.4334.9507, западната граница на УПИ ІІІ-1195, УПИ ІІ-1278 и УПИ І-„за жс“ в кв.54, по източната и северната граница на ПИ 68134.4334.9625 и ул.“Монтевидео“ между о.т.15≡о.т.100“в“÷о.т.1“а“, ПТКП и план-схеми по чл.108 от ЗУТ. Проектът и схемите са изложени в стая 35 на районната администрация, приемно време : понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

Прикачени файлове