Skip to main content

Popular

Recent

Столичната община на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за УПИ с идентификатори 46721.3877.21, 46721.3877.102, 46721.3877.104, 46721.3877.246 от КККР за създаване на нови УПИ I-102 „за ЖС“, УПИ II-102 „за ЖС“, УПИ III-102 “за ЖС“, УПИ IV -102, 246 „за ЖС“, УПИ V-246 „за ЖС“ в нов кв.20; УПИ I-102 „за ЖС“, УПИ II-102 „за ЖС“, УПИ III-102 „за ЖС“, УПИ IV-102 „за ЖС“, УПИ V-102 „за ЖС“, УПИ VI-102 „за ЖС“и УПИ VII-102 „за ЖС“ в нов кв. 21: УПИ XXVII-102 „за ЖС“, УПИ XXVIII „за ЖС“, УПИ XXIX-102 „за ЖС“, УПИ XXX-102 „за ЖС“, УПИ XXXI-102, 104 „за ЖС“, УПИ XXXII-104 „за ЖС“ , УПИ XXXIII-104 „за ЖС“, УПИ XXXIV-104 „за ЖС“, УПИ XXXV-104„за ЖС“, УПИ XXXVI-102 „за ЖС“, УПИ XXXVII-102 „за ЖС“, УПИ XXXVIII-102 „за ЖС“, УПИ XXXIX-102 „за ЖС“, УПИ XL-102 „за ЖС“, XLI-21 „за ЖС“ , УПИ XLII-21 „за ЖС“, УПИ XLIII-21 „за ЖС“, УПИ XLIV-21 „за ЖС“, УПИ XLV-21 „за ЖС“, УПИ XLVI-21 „за ЖС“, УПИ XLVII-21 „за ЖС“, УПИ XLVIII-21 „за ЖС“,УПИ XLIX-21 „за ЖС“ в кв. 11, м. В.з. Мало Бучино 2 част; продължаване на улици о.т. 76а-о.т.154-о.т. 155; о.т. 127д- о.т. 150-о.т.156-о.т. 161-о.т. 163; нови улици от о.т. 150-о.т.154; о.т. 151- о.т. 157- о.т. 156; задънени улици от о.т. 157 до о.т. 160 и от о.т. 161 до о.т. 162, м. В.з. Мало Бучино 2 част, район „Овча купел“, и план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Овча купел“.

Прикачени файлове