Skip to main content

Popular

Recent

на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР за създаване на нови УПИ XXV-23- „за ЖС и ТП“, от кв.3 и УПИ XXII-23-“за ЖС“, от кв.2, план за улична регулация (ПУР) от о.т. 42 до о.т. 66 и от о.т. 65 до о.т.67, изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за увеличаване на УПИ-I – „за озеленяване и ТП“, УПИ II – “общ“, кв. 3, и изменение на плана за улична регулация за промяна на задънена улица от о.т. 41 до о.т. 42 в м. Манилов дол и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Овча купел“ на СО. Проектната документация е изложена за запознаване в „Район „Овча купел“. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общината чрез Район „Овча купел“.