Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ за обект на техническата инфраструктура

1.План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция в поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.44 и 46721.3875.45 , с.Мало Бучино, район „Овча купел“, СО;

2. Парцеларен план (ПП) за водопроводно трасе за обект „Аварийно изграждане на водопровод от с.Мало Бучино до гр.Перник ведно с помпена станция и резервоар с цел аварийно водоснабдяване на гр.Перник“; трасето на водопровода преминава през кадастрални райони 46721.871, 46721.3872, 46721.3875 в землището на с.Мало Бучино, район „Овча купел“, СО. Проектът е обявен в ДВ 98/17.11.2020г.

Прикачени файлове