Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на стари кв.48,49,51,53,54,55,56, 60, 62 и части от стари кв.58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на стари кв.48,49,51,53,54,55,56, 60, 62 и части от стари кв.58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проекта като представянето на проекта на 13.09.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8ffbb55e587fca39e5c044a8622d1aae

В представянето задължително вземат участие представители на възложителя и проектанта.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail:sook@mail.bg до 21.09.2021г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 29.09.2021г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcfd2615eba783190cdb34cebc1cad48a

Документация:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/286

Представяне (mp4, 271MB):

ПУП–регулация и застрояване на ст.кв.48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62 по плана-м.“Овча купел-актуал“ и ПАРК„-20210913 1421

Обсъждане (mp4, 67MB):

Становища:

1-възражение

2-становище

3-към становище

4-становище1

5-становище2

6-2.1

7-2.11