Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация на обект „Трети метродиаметър“

На основание чл.128 ал.2   от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на обект „Трети метродиаметър“ – гр.София, квартали 20а и 21, м.“Овча купел 2“ в обхвата на : УПИ І-за озеленяване в кв.20а, улична регулация от о.т.7 до о.т.25а и УПИ І-за озеленяване, гаражи и магазини и VІІ-за буферен паркинг и автогара в кв.21. Проектът е изложен в район „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването на настоящето обявление в „Държавен вестник“ чрез район „Овча купел“ – СО.

Прикачени файлове