Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация и застрояване  (ИПРЗ) на м.“жк.Овча купел-стар кв.12 и част от кв.23“
Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) на м.“жк.Овча купел-стар кв.12 и част от кв.23“ за УПИ
ХХХVІІІ-64“за адм.сгр. и коо“, УПИ ХХХІХ „за ЖП-ареал,
подз.инфраструктура, инсталационен коридор“ в кв.221а и за УПИ VІ“за
институт за бърза помощ и тп“ в кв.215 и проект за и изменение на план
за улична регулация (ИПУР) за улица от
о.т.499÷о.т.498б÷о.т.498÷о.т.457÷о.т.458 и създаване на : нова улица от
о.т.500÷о.т.499а÷о.т.499б÷о.т.519а÷о.т.458а; нова задънена улица от
о.т.519а÷о.т.519б до о.т.519в; нови квартали 215, 221, 222 и 222а; нови
УПИ І-64“за адм.стр., ОО и скл.дейност“, УПИ ІІ-64,200 „за техническа
инфраструктура и ОО“, УПИ ІІІ-64 „за ОО“ и нов контактен УПИ ХХХІХ„за
ЖП-ареал, подз.инфраструктура, инсталационен коридор“ в нов кв.222, нов
контактен УПИ І „за ЖП-ареал, подз.инфраструктура, инсталационен
коридор“ в нов кв.222а, нов УПИ VІ “ “за институт за бърза помощ и тп“ в
нов кв.215.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Овча купел“.

Прикачени файлове