Skip to main content

Popular

Recent

АБ 9400-311/4/02.12.2015г.

ДО МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ДУДЕКОВ, ГРЕТА КОСТОВА МИНЧЕВА-ДУНЕВА, ХРИСТИНА КОСТОВА МИНЧЕВА-ТАКЕВА, ЕМАНУЕЛА ИВАНОВА МАНОЛОВА-ЗАХАРИЕВА, БОЯН ИВАНОВ МАНОЛОВ, КАТЯ АСЕНОВА МАНОЛОВА-ДИНЕВА носители на вещни права в ПИ сидентификатор 68134. 414 1.2488 и 68134.3952.1 по КККР м.”СУХОДОЛ”

На основание чл.129 ал.2 на ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за Изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на УПИ І-498 с образуване на нови УПИ І-2489, УПИХV-2490 и УПИ ІІ-499 в кв. 43а м.” кв.СУХОДОЛ”, одобрен със Заповед № РОК 16-РА50-22/05.05.2016г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заповедта може да се обжалва на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.