Skip to main content

Popular

Recent

Образование

 • Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата до 5 до 16-годишна възраст.
 • Подготвя предложения за осигуряване на средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и аварийни ремонти на общинските училища /вкл. спортна база и общежития/, детските градини и обслужващите звена.
 • Съдейства за осигуряване стипендии и специални помощи за учениците на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
 • Анализира и разработва предложения свързани с управление на предучилищната подготовка и средното образование и оптимизиране на учебната база в общинските детски заведения и училища.
 • Осъществява методическо ръководство на директорите на учебни заведения в областта на образованието.
 • Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост и ученическо столово хранене.
 • Създава условия за реализиране на програмни документи в областта на физическото възпитание, спорт и младежки дейности.
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм.
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в район „Овча купел” в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
 • Координира и контролира взаимодействие и дейности по проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
 • Осигурява информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
 • Осигурява информация по координация за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.
 • Изготвя справки, анализи и предложения към Дирекция „Образование”.
 • Изпълнява задълженията си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали.
 • Координиране дейностите по „ОМП и УК“ на учебните заведения за действия при кризи и съгласуване на планове.
 • Упражнява контрол по организацията на хранене в общинските учебни заведения.
 • Организира и провежда конкурси за избор на доставчици на хранителни продукти за детските градини и детска ясла и упражнява контрол по изпълнението на договора.
 • Организира и провежда конкурси за избор на охранителна фирма за общинските учебни заведения и упражнява контрол на изпълнението на договора.
 • Координация по осигуряване на заявки и средства за осигуряване на задължителна учебна документация и безплатни учебници и учебни помагала за общинските учебни заведения.

Култура

 • Разработва стратегия за развитие на район „Овча купел” по направление Култура и организира реализирането и.
 • Изготвя годишен културен календар на район „Овча купел”.
 • Разработва апликационни форми за културни събития на районно ниво и осигуряване на съфинансиране от Столична община.
 • Организира и провежда културни събития на районно ниво – самостоятелно и в партньорство с читалищата.
 • Обобщава и публикува информация за възможностите за летен културен отдих и занимания на деца и младежи.
 • Разработва самостоятелно или в партньорство проекти за участие в Столична програма „Култура”.
 • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области.
 • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на читалищата и приема отчети за дейността им.
 • Координира и популяризира дейността на събития от културния календар на Столична община.
 • Води регистъра на паметниците на културата, които се намират на територията на района.
 • Изпълнява задълженията си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на район „Овча купел”, финансово разпределение и контрол на целеви средства за културна дейности и подпомага участието им по проекти за осигуряване на допълнителни средства.
 • Подкрепя взаимодействието между читалища, учебни заведения, институции и ПНО в областта на културни дейности.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали.

Социални дейности

 • Приемане и разглеждане на молби от хора с увреждания за включване като ползватели на социалната услуга „Лечен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05IPO001-05.02.2009 „Алтернативи”.
 • Извършва дейности по управление и предоставяне на социалната услуга „Лечен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05IPO001-05.02.2009 „Алтернативи”.
 • Участва в разработване на програми и стратегии за развитие в областта на социални дейности и услуги.
 • Участва в разработване и реализиране на проекти по европейски програми в партньорство със Столична община – изграждане на Общностен център за деца и семейства „Овча купел”, изграждане на защитени жилища, преустройство на сгради за предоставяне на социални услуги.
 • Консултира, информира и насочва потребители на социални услуги към специализираните институции.
 • Изготвя справки, информация и документи за специализирани институции в областта на „Социални дейности”.
 • Работи във взаимодействие с ОЗД по превенция на отпадане от училище, трафик, насилие, употреба на наркотични вещества, сексуална експлоатация и деца в риск.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали в специализираните заведения на територията на района.

Здравеопазване

 • Изпълнение на задължения по управление на финансови средства като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • Контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Подбор на медицинския персонал в здравните кабинети на детските градини. Съгласуване на категориите и брой длъжности по действащото законодателство на длъжностните разписания в ДЯ, ОДЗ, и ЦДГ и изготвяне на предложения за осигуряване на кадрово обезпечаване с необходимия брой щатни бройки към Дирекция „Здравеопазване”. Изготвяне на разписания на длъжностни характеристики и основни заплати на медицинския персонал в предучилищните учебни заведения. Изготвяне на поименни щатни разписания на медицинския персонал в учебните заведения.
 • Координация между институциите по контрол върху дейността на медицинския персонал, работещ в училищата и детските заведения.
 • Участие в комисии по разглеждане на жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване в учебните заведения.
 • Организира и провежда конкурси за избор на доставчици на хранителни продукти за детските градини и детска ясла.
 • Информационно осигуряване и координация на дейности по Национални и областни програми за укрепване на здравето /резултати от представителни изследвания и анализи, борба с тютюнопушенето, СПИН, наркоманиите и др./.
 • Упражнява контрол по организацията на хранене в общинските учебни заведения.

Спорт и спортни бази

 • Създава условия за реализиране на общински програмни документи в областта на физическото възпитание, спорт и младежки дейности.
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на района, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм.
 • Организира, провежда и отчита районното първенство от „Ученически игри” и съдейства за организацията и участие на отборите в следващи етапи.
 • Координира дейностите по подготовка и усвояване на средства за спортни дейности по ПМС 129.
 • Изготвя справки, анализи и предложения за развитие на дейностите по спорт, спортни бази и превенция.
 • Изготвя годишен спортен календар на района и контрол по реализацията му.
 • Поддържа актуална информация за наличната спортна база, както и предложения за поддържане, ремонт и изграждане на нова спортна база.
 • Разработва самостоятелно или в партньорство проекти за финансиране на спортни дейности и спортна база.
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в района в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
 • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районната администрация, дирекция „Спорт и превенция на зависимости” и учебните заведения в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
 • Подпомага, координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
 • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на района.
 • Подпомага координацията на дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за развитие на спортни дейности и спортна база.
 • Поддържа актуална информация за възможностите за спортна дейност на деца и младежи през ваканциите.