Skip to main content

Popular

Recent

 

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ,
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, ЦЕНИ И СРОКОВЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ

 

 Наименование на административнатa услуга

Необходими документи за изпълнение на услугата

Вид услуга и цена на услугата /лева/

Срок за обикновена услуга

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ /връчва се на родител/ Съобщение за раждане от здравно заведение, лична /и/ карта /и/,заверен препис от акт за раждане съставен в чужбина, съдебно решение, л.к. на обявител, родител или осиновител, който получава удостоверението Безплатно  До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

 

Лична карта, документ за платена такса Обикновена -5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ Лична карта, документ за платена такса, проверка на правен интерес Обикновена – 5.00

Бърза – 7.50

Експресна- 10.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ СМЪРТ Заявление за административна услуга, лична карта, документ за доказване на правен интерес, други официални документи, документ за платена такса Обикновена -3.50

Бърза – 5.25

Експресна – 7.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ –
Приложение № 1
Молба – декларация, лична карта, препис – извлечение от акт за смърт, документ за платена такса и доказване на правен интерес Обикновена – 5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ- Приложение № 2 Декларация, лична карта, документ за платена такса Обикновена -5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

До 7 дни
 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ-
Приложение № 3
Декларация по образец, лична карта, документ за платена такса Обикновена – 5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

 До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА-
Приложение № 4
Декларация по образец, лична карта, документи, удостоверяващи различие в имената, документ за платена такса

 

Обикновена -3.50

Бърза – 5.25

Експресна – 7.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С ЧУЖДЕНЕЦ В ЧУЖБИНА Заявление по образец, лична карта, документ за платена такса Обикновена -5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С ЧУЖДЕНЕЦ В РБЪЛГАРИЯ

 

Заявление по образец, лична карта, документ за платена такса Обикновена -5.00

Бърза – 7.50

Експресна – 10.00

До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ Лична карта, документ за платена такса 2.50 лв. До 7 дни
ЗАВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

 

Заявление по образец, лична карта, документ за собственост, декларация по образец по чл.92,ал.3 от ЗГР, удостоверение за раждане, документ за платена такса 2.50 лв. До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС/ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС/ Лична карта, документ за платена такса 2.50 лв. До 7 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ АДРЕС Лична карта, документ за платена такса 2.50 лв. До 7 дни
ЗАВЕРКА НА АДРЕСНА КАРТА

 

Заявление по образец, лична карта, документ за собственост, декларация по образец по чл.92,ал.3 от ЗГР, удостоверение за раждане, документ за платена такса 2.50 лв. До 7 дни
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Приложение № 5

Заявление /декларация за припознаване/,лични карти безплатно 3 месеца
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА Лична карта, издаденият документ, документ за платена такса 5.00 лв. До 7 дни
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ ПО ЧЛ.19а ОТ ЗГР Заявление по образец, заверен препис от акт за раждане, копие от лична карта, Безплатно До 14 дни
ПРОМЯНА В АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНА ПО СЪДЕБЕН ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД Заявление за административна услуга, лична карта, съдебно решение, други документи доказващи правно основание Безплатно До 7 дни
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЧУЖДЕНЕЦ/С ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ, БЕЖАНЕЦ,ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ ИЛИ ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО Заявление, документи доказващи правно основание Обикновена -3.50

Бърза – 5.25

Експресна – 7.00

До 7 дни
ПРИЕМАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА МОЛБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Приложение № 6
Молба по образец до МП, документ за самоличност, удостоверение за раждане,2 бр. снимки, документ за платена такса за МП по банков път-50 лв. 10.00 лв До 7 дни
ИЗИСКВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН „ЕГН” ОТ ТЗ”ГРАО” Лична карта, удостоверение за раждане Безплатно До 7 дни
ПРИСВОЯВАНЕ НА „ЕГН” НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НА ЛИЦЕ С ПРИДОБИТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО,С РАЗРЕШЕНО ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ, СЪС СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ И ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ Документ за самоличност, удостоверение за раждане, удостоверяващи документи от Министерство на правосъдието /Държавна агенция за бежанците Безплатно До 14 дни
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДАННИ ОТ ЛРК/ за лишаване от родителски права, за дееспособност и родствени връзки на чужд гражданин/ Заявление по образец, лична карта, други удостоверяващи документи ,документ за платена такса Обикновена -3.50

Бърза – 5.25

Експресна – 7.00

До 7 дни
ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ

 

Оригинален документ, лична карта, доказан правен интерес Обикновена -2.50

Бърза – 3.75

Експресна – 5.00

 

 

 

Прикачени файлове

  • 1 (ERROR)
  • 2 (71 kB)
  • 3 (79 kB)
  • 4 (38 kB)
  • 5 (109 kB)
  • 6 (64 kB)