Skip to main content

Popular

Recent

Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служители от администрацията на СО – район „Овча купел ”

Публикувана в Петък, 27 Юни 2014

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служители от администрацията на СО – район „Овча купел ” по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ , обявена с Решение № РД 09- 110/27.06.2014г. на Кмета на СО- район „Овча купел“. Регистрирано обявление в АОП под № 611455.

 Публикувана в Петък, 22 Август 2014

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти