Skip to main content

Popular

Recent

„Реконструкция на междублокови пространства на територията на район „Овча купел”

Публична покана  изх. № РОК-16-ДИ05- 109 /13.04.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на междублокови пространства на територията на район „Овча купел” , разделена на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на междублоково пространство пред бл. 17, УПИ I-309; УПИ II-за озеленяване и подземен гараж, кв. 7, м. „Овча купел 2”

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на междублоково пространство пред бл. 30, УПИ I-314; УПИ II-за озеленяване, кв. 2, м. „Овча купел 2”регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9052728