Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ПАРК КУКУРЯК (И ЧАСТИ ОТ М. ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

на стари кв.48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62  и части  от стари кв.58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проекта като представянето на проекта на 13.09.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8ffbb55e587fca39e5c044a8622d1aae

В представянето  задължително вземат участие представители на възложителя и проектанта.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” (бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail: sook@mail.bg” до 21.09.2021г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 29.09.2021г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcfd2615eba783190cdb34cebc1cad48a

ЛИНК КЪМ ПРОЕКТА : link-proekt

ОБЯВЛЕНИЕ-Общ.Обс.-ПУП

ЗАПОВЕД-ОБЩ.ОБС.

Прикачени файлове