Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа ГД


ОБЯВЛЕНИЕ

СО-район „Овча купел“, в качеството си на изпълнител на проект № BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран от „Европейски социален фонд Плюс“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на персонал за следното работно място:

Персонал помощ в дома (домашна помощница) – 1 (един) брой.

Описание на длъжността:

 • Предоставя почистване и грижи в дома на включените в графика потребители;
 • Участва в работата на екипа;
 • Оказва съдействие на другите членове на екипа, предоставящи услугата на терен, при възникнала необходимост;
 • Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
 • Изготвя отчетната документация за извършената работа и обслужените потребители;
 • Изпълнява коретно, качествено и в срок поставените му задачи;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование: основно
 • Област на завършено образование: не се изисква
 • Професионален опит: не се изисква
 • Предимство: наличие на професионален опит в социалните услуги или проекти със здравна/социална насоченост.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

 • Заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Автобиография (свободен текст);
 • Декларация за съгласие за ползване на лични данни.

Работно време и заплащане:

 • Работно време: 8-часов работен ден;
 • Брутно възнаграждение: 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.
 • Вид договор: срочен трудов договор за срока на действие на проекта

Документите следва да се подават лично от всеки кандидат в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III” № 136В , Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

.