Skip to main content

Popular

Recent

Компенсиране на неприети деца в държавни/общински детски градини за учебната 2021/2022 година

Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Срок за подаване на заявленията:

Заявлението за учебната 2021/2022 година се подава до 05.11. 2021 г. в районната  администрация по настоящ адрес на детето.

Условия за кандидатстване:

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. Aко детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец – Заявление21-22г.
 2. Договор за обучение;
 3. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец :
 • фактура и платежно нареждане /при плащане по банков път/
 • фактура и фискален бон /при плащане в брой/

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст /навършена/ до постъпването им в 1-ви клас.

Документи се приемат всеки работен ден в Деловодството на СО – район „Овча купел“ от 8:30 до 17:00 ч.

 

 

Прикачени файлове