Skip to main content

Popular

Recent

ЕТАП 2 ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”
Уведомяваме гражданите на район „Овча купел“, че Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”. Процедурата е
втори етап от изпълнението на подмярка  към компонент „Нисковъглеродна
икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ  по настоящата процедура са Сдруженията на
собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС), които ще се обръщат за партньорство към
районните администрации, на чиято територия се намира тяхната
сграда/блок-секция/ или група от свързани блок-секции, като за целта
подават заявление за участие в процедурата по образец.
Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат
подавани само в партньорство с районната администрация на район „Овча
купел“, на чиято територия се намира сградата.
Районът ще бъде ВОДЕЩ ПАРТНЬОР в проекта и ще изпълнява функциите по
неговото административно и финансово управление, както и отчитането му
пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).
I.    Обекти, допустими за кандидатстване – Многофамилни жилищни сгради,
проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са
най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата
следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която
най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от
жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
……………….
IV.    Условия за кандидатстване и необходима проектна готовност:
Крайните получатели – СС, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за
партньорство към районната администрация, на чиято територия се намира
тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават
заявление за участие по образец. За сградата/блок-секцията/групата от
свързани блок-секции следва да бъдат представени и:
•    Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от
ЗЕЕ;
•    Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава
трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
•    Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или
други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната
собственост;
•    Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните
обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
•    Други документи необходими за въвеждане в система ИСУН 2020:
•    Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в ИСУН 2020;
•    Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при
кандидатстване (Приложение №1) – попълва се към Формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020;
•    Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона
за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в
публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ;
•    Документи- сканирани /Протоколи от Решения/ удостоверяващи взети от СС
и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по
процедурата за изпълнение на ЕТАП II от подмярка 1 „Подкрепа за
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция
„Енергийна ефективност в сграден фонд“ на НПВУ;
•    Партньорско споразумение – подписано от управителя на Сдружението н
асобствениците и от кметна на ОБЩИНАТА (Приложение №2) – подава се във
формат сканирано копие;
•    Обобщена Количествено-стойностна сметка КСС бюджет- подава се във
формат EXCEL; ОТ ОБЩИНАТА
•    Декларация за държавни/минимални помощи, подписано от управителя на СС
  (Приложение №3) – подава се във формат сканирано копие;
V.    Срок за кандидатстване:
Крайният срок за кандидатстване  с ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – папките се
подават 2 екцземпляра и на диск в РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ до 17:00ч на
12.12.2023г, за да бъдат обработени от водещия партньор. /район Овча
купел/