Skip to main content

Popular

Recent

РОК18-ГР00-153/5/25.07.2018г.

 

ЕЛВЕР РЕДЖЕПИ,  съсобственик в ПИ 68134.4333.9923 по КК и КР – УПИ ХІ в кв.502 м.“Овча купел-стар кв.50“

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР УПИ VІІ-9921,9922,9924,9925, жс и УПИ Х-504,2977 в кв.502 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-стар кв.50”. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч. без периода от 13.08. до 31.08.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.