Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Инвестиционно предложение предвид изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Прикачени файлове

СТАРТИРА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В КВ. „ГОРНА БАНЯ”

Столична община обяви открит конкурс за изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. „Горна баня“, гр. София. Обектът се възлага в изпълнение на инвестиционната инициатива на Столична община за увеличаване броя на местата в общинските детски градини и ясли.
Сградата трябва да бъде проектирана за 2 яслени и 4 градински групи. С инвестиционния проект следва да се създаде проектна основа за изграждане на необходимата материална база, удовлетворяваща изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, като се създаде среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Общата стойност на наградния фонд, предвиден за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място, възлиза на 30 000 лв., разпределен както следва:
Първо място  – 15 000 лв.;
Второ място   – 10 000 лв.;
Трето място    – 5 000 лв.
В конкурса могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Конкурсните проекти се предават на български език.
В настоящия конкурс възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците, както и не поставя каквито и да е изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците.
Общата стойност на средствата, предвидени за изработване на технически и работен проект за обекта от спечелилия участник, възлизат общо на 91 666 лв. без ДДС.
Пълната документация за конкурса е публикувана в раздел „Профил на купувача“ в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ – https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=109519&companyId=20914.
Конкурсните проекти се подават в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство” до 17,30 часа на 30.01.2019 г.

Aвария, изискваща незабавно отстраняване, на подземно съоръжение на газоразпределителната мрежа

Уважаеми съграждани,
На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че поради авария, изискваща незабавно отстраняване, на подземно съоръжение на газоразпределителната мрежа, собственост на Овергаз Мрежи АД, ще бъде извършено аварийно разкопаване с цел възстановяване на авариралото съоръжение.
Разкопаването ще се извърши в град София, ул. ,,Народно хоро”, в уличното платно до кръстовището с ул. ,,Буземска”. Строително-ремонтните работи ще се извършат на 27.11.2018 г, а при неподходящи климатични условия – не по-късно от 29.11.2018 г. Разкъртените улични или тротоарни настилки ще бъдат възстановени в първоначален вид в деня на ремонта или при неподходящи климатични условия – не по-късно от 29.11.2018 г.

,,Овергаз Мрежи” АД

Строително-монтажни работи за полагане на разпределителен газопровод

Уважаеми граждани,

Информира ме Ви, че в периода от 24.11 – 07.12.2018г. ще бъдат изпълнявани  строително-монтажни работи за полагане на разпределителен газопровод и отклонения по него по ул. Н. Хрелков, ул. 759 и ул. Гръстниче. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство

 

С уважение: Екип на „Овергаз мрежи”АД

Loading...