Skip to main content

Popular

Recent

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка със създалата се ситуация, Министерство на вътрешните работи набира доброволци за сътрудничество при необходимост за различни дейности. Естеството на задачите все още не е уточнено. Предпазни средства ще бъдат осигурени.
Ако имате желание за това, може да оставите име и телефон за връзка в 6 районно управление на СДВР или на имейла на районната общинска администрация – sook@mail.bg.

На вниманието на етажните собствености на територията на СО район Овча купел

 

до ЕС – pdf

Приложение към Заповед № СОА20-РД09-1486/13.03.2020 г. на кмета на СО

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за ограничаване разпространението му на територията на Столична община, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Столична регионална здравна инспекция и при възможност от Ваша страна да предприемете следните действия:
– Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата;
– Редовно проветряване на общите части на сградата;
Предоставяме на Вашето внимание относимата към настоящото част от Столична регионална здравна инспекция Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространението на COVID – 19:
1. Избор на дезинфектант
1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.
1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.
1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.
1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.
Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности), като същите подлежат на ежедневна дезинфекция.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

РЪКОВОДСТВОТО НА СО РАЙОН – „Овча купел

 

Прикачени файлове

ЗАПОВЕД за противоепидемични мерки на територията на Столична община за срок до 29.03.2020

МЕРКИ-pdf

 

З А П О В Е Д
№ СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.
(Регистрационен индекс, дата)
гр. София
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех
предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на
Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична
община
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Столична
община за срок до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски
обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки,
аптеките и дрогериите, разположени на територията на Столична община.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове,
зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и
организации на територията на Столична община. При възможност се въвежда дистанционна форма на
обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията
на Столична община.
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън
системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от
физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма на територията на
Столична община.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни,
културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и
СПА-центрове, фитнес зали и други) на територията на Столична община.
6. Преустановява се експлоатацията на четирите нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4,
въведени за първи път с Решение № 179/05.04.2018 г. на СОС.
7. Преустановява се провеждането на фермерски фестивал, част от Календара на културните
събития, приет с Решение № 44/06.02.2020 г. на СОС.
8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, „Пазар „Ал.
Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ – Курило, Пазар „Младост 1А“ – „Пътеките“,
Пазар до „Стадион Васил Левски“ за спортни стоки, Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар
„Люлин 4 м. р.“, ТК „Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар „Гоце Делчев“ както и
организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Заповед за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявеното
извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.
9. Затварят се общинските градски тоалетни.
10. Преустановяват се всички дейности и мероприятия в клубовете на пенсионера на територията
на Столична община.
11. Управителите на летище „София“, БДЖ, Централна жп гара, Централна автогара и другите
гари и автогари на територията на Столична община да организират засилено дезинфекциране, като
служителите на каси и гишета да бъдат снабдени със защитни маски.
12. Светофарните уредби преминават на автоматичен режим на работа за пешеходците без
натискане на бутона за пешеходно пресичане.
13. Вратите на всички превозни средства на градския транспорт се отварят автоматично, без
натискане на бутон за вратите.
14. Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой
хора (в това число сватби и кръщенета). Към момента обредните зали ще извършват сватбени ритуали,
но без присъствие на гости в залата.
II. Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на
хора с увреждания“ да създаде необходимата организация и контрол за разширяване на дейността на
общинско предприятие „Социален патронаж“ за предоставяне и на безплатни социални услуги, чрез
оказване на съдействие и полагане на грижи, включително закупуване на лекарства и продукти от първа
необходимост, съгласно дейността си, на следните лица трудноподвижни, самотно живеещи, лежащо
болни и възрастни лица, нуждаещи се от оказване на съдействие и полагане на грижи.
1. За изпълнението на функциите по т. II, ОП „Социален патронаж“, с цел осигуряване на защита
на живота и здравето на населението, да създаде необходимата организация за изпълнение на
дейностите съвместно с дирекция „Аварийна помощ и превенция“.
2. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да оказва необходимата помощ и съдействие на ОП
„Социален патронаж“, включително и чрез лица членуващи/желаещи да членуват в доброволното
формирование на Столична община съгл. чл. 41 от Закона за защита при бедствия във вр. с Наредба за
реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.
III. Директорът на Столичен инспекторат да създаде необходимата организация и контрол чрез
законните представители на дружествата, на които са възложени дейностите по поддържане на
чистотата на територията на Столична община, за интензивно миене и дезинфекция на подлези,
площадки на общинските пазари, на контейнерите за битови отпадъци, на кошчетата за боклук по
улиците, за срока до 29.03.2020 г.
Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде
променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община,
на директорите на дирекции на Столична община, началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“ –
за изпълнение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния
общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община,
на директора на Столичен инспекторат – за сведение и изпълнение.
По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на Пазари „Север“
ЕАД, Пазари „Запад“ ЕАД, Пазари „Юг“ ЕАД и Пазари „Изток“ ЕАД, които не са реални участници в
ЕОД – за изпълнение.
ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ……………/П/……………..
/ДОНЧО БАРБАЛОВ
Съгласно Заповед № СОА20-РД15-4065/12.03.2020 г.
на кмета на Столична община

Прикачени файлове

Loading...