Skip to main content

Popular

Recent

Важно !

Покана за участие в работна група

Покана

за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Прикачени файлове

ОБЯВА във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ меджу СО-район „Овча купел“ и ПУДООС

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 620 678,94 лева меджу СО-район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Ви информираме:

На 06.03.2018г. започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна баня“, подетап I „Б“ – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.II, Кл.66, Кл.130, Кл.132, Кл134, Кл.135;  Водопроводни клонове k-39, k-40, k-23, k-36, k-28, k-29“.

С реализирането на проекта ще бъде изградена канализационна мрежа с дължина 1 576,92 м. и водопроводна мрежа с дължина 1 169,70 м.

Важно! За Вас, работодатели!

Агенцията по заетостта, съвместно с областните администрации и социалните партньори провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила.

Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мненеие и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Анкетният формуляр може да се отвори от тук

Разчитаме на участието Ви!

Loading...