Skip to main content

Popular

Recent

Покана за консултации за състава на служебните секционни избирателни комисии /ССИК/

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ “

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68

………………………………/………………

регистрационнен индекс          дата

До

ръководството на

ПП „герб“

КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“

КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“,

ПП „АТАКА“,

КП „АБВ“

в Район “Овча купел”

 

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в район “Овча купел” за определяне съставите

на служебните секционни избирателни комисии за

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ, КАКТО И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ ЗА 06.11.2016Г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със съставянето на служебните секционни избирателни комисии, Ви каним на среща на 27.10.2016 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.

в сградата на района на бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В.

Моля, представителите на парламентарно представените коалиции и партии да представят на срещата писмено предложение за състава на ССИК,

което да съдържа:

а/ имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии,

която ги предлага и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б/когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията;

 

КМЕТ НА

СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:                        П

                                                         /ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/


Секретар:                   П

/инж. Л. Донев/

 


                                          д н е в е н   р е д

 

10:00 – 10:15 ч.   Регистрация на участниците

10:15 – 11:00 ч.      Предложения на политическите сили за състава на служебните секционни избирателни комисии /ССИК/

11:00 – 11:30 ч.     Обсъждане на предложенията

11:30 – 12:00 ч.     Изготвяне на протокол с уточнен състав на  ССИК

12:00 – 12:15 ч.    Други организационни въпроси

12:15 ч.               Закриване на срещата

 

Краен срок за предаване на списъците със съставите на ССИК – 28.10.2016 г. /петък/ до 17 00 часа / важи датата от вх. № на деловодството/.

Прикачени файлове

Отмяна на приемните дни

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

    централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68

______________________________________________________________________________

                                   З А П О В Е Д

 № РОК16-РД09 – 297 /20.10.2016 г.

Във връзка с организационно-техническата подготовката и провеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ, както и референдум,

насрочени за 06.11.2016 г. с Решение на НС от 29.07.2016 г. и Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България, на основание чл.18, ал. 1

от Изборния кодекс и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                                                НАРЕЖДАМ:

  1. Отменям приемното време на всички служби на районната администрация, с изключение на Деловодство, ЕСГРАОН и Гражданска регистрация считано

от 24.10.2016 г. до обявяване на окончателните резултати от изборите.

  1. Да се ограничат до минимум посещенията на външни лица в сградата и помещенията на районната администрация.
  1. Да се засилят мерките по сигурността и охраната на сградата на район „Овча купел“ на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В.

Заповедта да се връчи на всички служители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на секретаря на район „Овча купел“ инж. Любомир Донев.

КМЕТ НА

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:                  П

                                                  /Хр. Семерджиева/

Секретар:            П

                  /инж. Л. Донев/

Отмяна на приемното време от 28.09.2016г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с предстоящите избори за Президент и Вицепрезидент на РБ, както и национален референдум, насрочени за 06.11.2016г. се отменя приемното време на Кмета на СО-район „Овча купел” за периода от 28.09.2016г. до обявяване на резултатите от  изборите.

Откриване на строителна площадка за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“

На 27.09.2016 г. беше подписан Протокол обр.2а за откриване на строителна площадка
за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43,
28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и
„Работен проект за канализационна мрежа на кв. „Горна баня“ – Гл. кл. 1-ГБ, Гл. кл. 1 –
ГБ/8, 9, 10,11; кл.7,14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. П-ГБ, Гл. кл. П-ГБ/62, 64; кл. 66,
67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подетап I„А” –
Канализационни клонове : Кл,26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152;
Водопроводни клонове k-178, Гл. кл, III, k-171, k-169, k-171, k-168, k-153, k-154, k-51, k-
62“.
Ще се изградят ВиК мрежи по ул.“Николай Хрелков“, бул.“Никола Петков“, ул.“757“,
ул.“Гръсниче“, ул.“Синьо езеро“, ул.“Отдих“ и ул.“Извор“.
Строително-монтажните работи ще започнат от бул.“Никола Петков“, в участъка от
ул.“Ехо“ до ул.“Николай Хрелков“, където движението на МПС ще се извършва в едното
пътно платно и ще се регулира със светофарна уредба