Skip to main content

Popular

Recent

СО Район „Овча купел“ продължава предоставянето на храна по проект „Топъл обяд“ в района


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Уважаеми съкварталци,

 

СО-район „Овча купел“ подновява предоставянето на безплатна услуга по проект „Топъл обяд“, която има за цел да подпомогне хора:

 

 • с ниски доходи /под линията на бедност, определена за страната/
 • които не могат да осигуят своя обяд, поради невъзможност да се самообслужва

 

Ние ще предоставим прясно приготвен, разнообразен и питателен топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.

*Документите, с които да кандидатствате по проекта, може да получите от администрацията на района, находяща се на адрес гр. София, ул. Любляна № 50 или да изтеглите от ovchakupel.bg

*Попълнените документи се подават на място или по e-mail: so_ok@ovchakupel.bg

Проект „Топъл обяд в СО-район Овча купел“ № BG05SFPR003-1.001-0242-С02, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, се финансира от „Програма за храни и основно материално подпомагане“, „Европейски социален фонд +“.

Стойност на проекта: 233 165,57 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 01.01.2024 г. до 30.09.2025 г.

Повече информация може да получите и на тел. 0884 804 740

Промяна в ЗУЕС

ДО

УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ (УПРАВИТЕЛИТЕ) НА СГРАДИТЕ,

В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ДО

СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИ,

РЕГИСТРИРАНИ ПО РЕДА НА ЗУЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                      

 

 

УКАЗАНИЯ

ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА В СГРАДИ,

В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, в сгради в режим на етажна собственост, са определени в чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Съгласно посочения нормативен текст, гореизброените субекти са длъжни да изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи, както и да спазват санитарните и хигиенните норми, а считано от 31.12.2023 г., собствениците и ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост са длъжни и да подават декларация по образец за вписване в книгата на етажната собственост на животните, които отглеждат в етажната собственост и подлежат на извеждане. От своя страна, след същата дата, председателят на управителния съвет (управителят) е длъжен да вписва, в отделно обособено поле на книгата на етажната собственост, подадените данни от всеки собственик или ползвател за притежаваните или за взетите за отглеждане животни в конкретния самостоятелен обект, които се извеждат на обществени места, а за кучетата – и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Според разпоредбата на чл. 51, ал. 7 от ЗУЕС, собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора, за всяко животно, в размер като за един обитател.

 

 

В случай на нарушение на горепосочените разпоредби, актът за установяване на нарушението се съставя от районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на района или от оправомощено от него длъжностно лице. За предприемане на действия от страна на администрацията е необходимо да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 57, ал. 1 или ал. 2 и ал. 3 от ЗУЕС, съгласно които:

Алинея 1 – „Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение“;

Алинея 2 – „В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели“;

Алинея 3 – „Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация“.

 

Специфичните задължения на собствениците на животни – домашни любимци, включително при извеждането им на обществени места, са разписани в Глава седма, Раздел VI от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и в Глава четвърта на Закона за защита на животните (ЗЗЖ), а именно:

 

Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

Чл. 172 – „Собствениците на домашни любимци са длъжни: да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация; да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни; да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните; при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве“;

Чл. 173 – „Собствениците на кучета са длъжни: при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи; да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар; ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс; когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка; когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение“;

Чл. 174, ал. 1 – „Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за: официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс“;

 

Чл. 174, ал. 2 – „Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната“;

Чл. 177 – „Забранява се: извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци“.

 

Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

Чл. 35, ал. 1 – „Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места“;

Чл. 35, ал. 2 – „Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни“;

Чл. 35, ал. 3 – „Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост“.

 

 

 

С уважение:

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

За контакти: 02/9377 585, дирекция „Околна среда“ на Столична община

На вниманието на родителите, чиито деца не са приети в общински или държавни детски ясли и градини!

Уважаеми родители,

За новата 2023/24 учебна година предстои стартиране на електронна система за подаване на документи за компенсация на деца неприети в  общински или държавни детски ясли и градини. Подаването на документи ще се осъществява през нов модул в ИСОДЗ.

В тази връзка моля всички родители на деца, неприети в детски ясли, да не подават документи в деловодството.

За летния период 01.07.-14.09.2023 г. приемът на документи за компенсации на деца неприети в общински детски градини продължава да се извършва по стария начин в деловодството на район „Овча купел“. Срок –  5 октомври 2023 г.

Повече информация ще бъде качена на сайта на район „Овча купел“.

Информация за компенсиране на неприети деца в общински детски градини за летния период 

Уважаеми родители,

Периодът за компенсиране за неприети деца в детски градини за летните месеци е от 01.07. до 14.09.2023 г. Срокът за подаване на документи за компенсиране е 05.10.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно с искането:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон (при плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Няма да бъдат приемани документи с вписан различен период за компенсиране, както и с непълен набор финансови документи!!!

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ