Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа ГД


ОБЯВЛЕНИЕ

СО-район „Овча купел“, в качеството си на изпълнител на проект № BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран от „Европейски социален фонд Плюс“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на персонал за следното работно място:

Персонал помощ в дома (домашна помощница) – 1 (един) брой.

Описание на длъжността:

 • Предоставя почистване и грижи в дома на включените в графика потребители;
 • Участва в работата на екипа;
 • Оказва съдействие на другите членове на екипа, предоставящи услугата на терен, при възникнала необходимост;
 • Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
 • Изготвя отчетната документация за извършената работа и обслужените потребители;
 • Изпълнява коретно, качествено и в срок поставените му задачи;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование: основно
 • Област на завършено образование: не се изисква
 • Професионален опит: не се изисква
 • Предимство: наличие на професионален опит в социалните услуги или проекти със здравна/социална насоченост.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

 • Заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Автобиография (свободен текст);
 • Декларация за съгласие за ползване на лични данни.

Работно време и заплащане:

 • Работно време: 8-часов работен ден;
 • Брутно възнаграждение: 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.
 • Вид договор: срочен трудов договор за срока на действие на проекта

Документите следва да се подават лично от всеки кандидат в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III” № 136В , Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

.

График за провеждане на мероприятия по контрол на бълхи и комари

Уважаеми съкварталци,

В изпълнение на задълженията на фирмата изпълнител към СО по Договор №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г. Ви информирам за съгласуваните от Дирекция “Зелена система” индикативни графици за провеждане на предстоящите мероприятия за контрол на комари и бълхи на територията на Столична община, както следва:
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА БЪЛХИ
19.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
18.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
Графиците ще бъдат спазени при позволяващи дейността метеорологични условия!

ЕТАП 2 ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”

Уведомяваме гражданите на район „Овча купел“, че Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”. Процедурата е
втори етап от изпълнението на подмярка  към компонент „Нисковъглеродна
икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ  по настоящата процедура са Сдруженията на
собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС), които ще се обръщат за партньорство към
районните администрации, на чиято територия се намира тяхната
сграда/блок-секция/ или група от свързани блок-секции, като за целта
подават заявление за участие в процедурата по образец.
Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат
подавани само в партньорство с районната администрация на район „Овча
купел“, на чиято територия се намира сградата.
Районът ще бъде ВОДЕЩ ПАРТНЬОР в проекта и ще изпълнява функциите по
неговото административно и финансово управление, както и отчитането му
пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).
I.    Обекти, допустими за кандидатстване – Многофамилни жилищни сгради,
проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са
най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата
следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която
най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от
жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
……………….
IV.    Условия за кандидатстване и необходима проектна готовност:
Крайните получатели – СС, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за
партньорство към районната администрация, на чиято територия се намира
тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават
заявление за участие по образец. За сградата/блок-секцията/групата от
свързани блок-секции следва да бъдат представени и:
•    Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от
ЗЕЕ;
•    Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и
Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава
трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
•    Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или
други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната
собственост;
•    Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните
обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
•    Други документи необходими за въвеждане в система ИСУН 2020:
•    Формуляр за кандидатстване – попълва се електронно в ИСУН 2020;
•    Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при
кандидатстване (Приложение №1) – попълва се към Формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020;
•    Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона
за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в
публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ;
•    Документи- сканирани /Протоколи от Решения/ удостоверяващи взети от СС
и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по
процедурата за изпълнение на ЕТАП II от подмярка 1 „Подкрепа за
устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция
„Енергийна ефективност в сграден фонд“ на НПВУ;
•    Партньорско споразумение – подписано от управителя на Сдружението н
асобствениците и от кметна на ОБЩИНАТА (Приложение №2) – подава се във
формат сканирано копие;
•    Обобщена Количествено-стойностна сметка КСС бюджет- подава се във
формат EXCEL; ОТ ОБЩИНАТА
•    Декларация за държавни/минимални помощи, подписано от управителя на СС
  (Приложение №3) – подава се във формат сканирано копие;
V.    Срок за кандидатстване:
Крайният срок за кандидатстване  с ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – папките се
подават 2 екцземпляра и на диск в РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ до 17:00ч на
12.12.2023г, за да бъдат обработени от водещия партньор. /район Овча
купел/

СО-район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Туризъм и спорт в Люлин планина”

                      

 

Уважаеми съкварталци,

СО-район „Овча купел“ изпълнява проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“,  финансиран от Столична община във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност  „СОФИЯ СПОРТУВА“ (2022 г. – 2030 г.).

Ако Вие сте:

 • Ученици
 • Студенти
 • Хора в трудоспособна възраст
 • Хора в пенсионна възраст
 • Хора в неравностойно положение
 • Хора от социално изключени групи

Включете се в проекта и нека заедно да:

 • Идентифицираме вече съществуващи туристически пътеки и поляни за игри и отдих в планината;
 • Намерим и маркираме нови такива;
 • Изградим места за почивка – пейки, маси и навеси от дърво, изработени от доброволци;
 • Ще организираме 4 похода всеки уикенд през септември 2023 г.;
 • Ще обходим и почистим планината в масовия поход през Европейската седмица на спорта /23-30.09.2023 г./.

Период на проекта: 1.06.2023 г. до 30.09.2023 г.

За повече информация, моля, свържете се с Мария Тенчева – Ръководител на проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“, тел. 088 480 47 40, e-mail: m_tencheva@ovchakupel.bg

СО-район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора”

              

Уважаеми съкварталци,

Спортен клуб „Усмивка“ и СО-район „Овча купел“, като съорганизатор, изпълняват проект „Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора“, финансиран от Столична община във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност „СОФИЯ СПОРТУВА“ (2022 г.-2030 г.)

Ако Вие сте в пенсионна възраст

Включете се безплатно в следните активности:

 • Лечебна физкултура
 • Рехабилитация
 • Туризъм на открито

Период на проекта: 1.06.2023 г. до 30.09.2023 г.

За повече информация, моля, свържете се с Мария Тенчева – Координатор по проект „Лечебна гимнастика и рехабилитация за възрастни хора“

тел. 088 480 47 40, e-mail: m_tencheva@ovchakupel.bg

 

 

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ