Skip to main content

Popular

Recent

Започват посещения по домовете във връзка с подмяна на отоплителни устройства с твърдо гориво с екологични алтернативи

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“ и обявеното на 20.05.2020 г. начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта, Ви уведомяваме за следното:
Експерти, технически лица, започнаха посещения в домакинствата бенефициенти по проекта. По време на посещенията всеки експерт се идентифицира с карта (пластика) издадена от Столична община.

Обследването на място се извършва както следва:
1. Обследване на място сред лицата, подали предварителни заявления за намерение за участие в проекта през 2019 г. и в последствие участвали в проучването на нагласите на населението, извършено по телефон чрез попълване на въпросници .
2. Обследване на място сред лицата, които вече са подали формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи в съответната районна администрация след 20.05.2020 г.
Обследването на място е с цел консултация в помощ на домакинствата. Ще се попълнят технически карти/чек листи , като експертите ще:
а. разговарят с представител на домакинството
б. осъществят физически огледи на сградата, на жилището и на използваните отоплителни устройства на твърдо гориво, за установяване на техническите параметри и валидиране приложимостта на заявения вид алтернативно отопление.
При обследването на място на домакинствата, които все още не са подали документи за кандидатстване ще се предоставят формуляри за кандидатстване, както и ще се консултират във връзка с попълването им.

За допълнителна информация може да се свържете с експерт на тел. 02/942 24 44

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Във връзка с организирането на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, Столична община  е изработила образователен клип, който предоставя информация за:

–  значението на подмяната на отоплителните устройства, ползите за обществеността и околна среда;

–  точните действия, които желаещите да подменят устройствата си с нови, трябва да предприемат, за да заявят своето желание за участие в проекта;

–  приноса на ЕС и ОПОС 2014-2020;

Образователният клип се излъчва в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г. по три национални телевизии и се разпространява чрез мултимедийните екрани, разположени в метростанциите.

Линк, на който е наличен гореспоменатият клип: https://dox.abv.bg/download?id=54c4c423a3

ПРОЕКТ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“ в район Овча купел

Кметът на СО – район Овча купел, Ангел Стефанов, подписа Договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ в район Овча купел.
Финансирането се осъществява по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския Социален Фонд.
Във връзка с предизвикателствата, свързани с разпространението на заболяването COVID 19, се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция, подкрепа и подпомагане на нуждаещите се граждани. По проекта ще бъдат предоставени услуги на лица, живеещи на територията на района, които са най-уязвими от кризата с разпространението на Covid 19.
Предвид целевата група, е идентифицирана необходимост от предоставянето на услуги по домовете в контекста на въведената извънредна епидемична обстановка в страната. По този начин ще бъде защитен обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция при разпространението на COVID-19.

    www.eufunds.bg

Наименование: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3 в район „Овча купел“.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура: BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Проектно предложение: BG05M9OP001-2.101-0153-C01

Одобрено: Решение №РД 05-181/29.05.2020 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Целеви групи:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– Хора с увреждания и техните семейства;

– Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот);

– Хора, поставени под карантина от COVID–19;

– Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (заплащането е със средства на потребителите).

Общ размер на  отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 211 470 лв., в това число средства от ЕСФ – 179 690 лв. и национално финансиране – 31 710 лв.

Начална дата: 16.03.2020 г.

Крайна дата: 31.12.2020 г.

Резултати: По проекта се очаква да бъдат обслужени 133 лица, попадащи в обхвата на целевите групи, както и да бъде устойчиво развита услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

 

За допълнителна информация и заявки за включване: 0884 804 740

 

Срещи във връзка с ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ДАТА: 16.юни (вторник) ЧАС: от 14:00 до 16:00 и

ДАТА: 19.юни (петък) ЧАС: от 14:00 до 16:00

МЯСТО: НЧ „Пробуда“, кв. „Горна баня“, ул. „Планиница“

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02/942 24 44 (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

#МислиЧисто

Смени старата си печка с еко отопление

* Столична община си оставя правото да променя датите на срещите в хода на изпълнение на графика, като всяка дата може да бъде променяна не по-късно от 8 дни преди датата на самото събитие. Актуална информация може да получите в районната администрация и на следния ел. адрес: https://www.sofia.bg/opos

** Информационните срещи ще се осъществяват при условията на спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

 

П.П

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено изпращаме отговори на често задавани въпроси от граждани във връзка с подаването на документи за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Прикачени файлове