Skip to main content

Popular

Recent

Услуги на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81088

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62423

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63217

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58121

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81668

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81596

2083 Издаване на виза за проектиране

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62425

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81631

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63336

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81715

2112 Издаване на разрешение за строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63126

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63139

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62421

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63623

2117 Одобряване на подробен устройствен план

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81660

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63074

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63239

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81615

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63553

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63037

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62427

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63712