Skip to main content

Popular

Recent

Услуги на отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност“

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62397

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81631

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62357

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63623

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62399

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42817

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62392

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81162

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81567

2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/62389