Skip to main content

Popular

Recent

Услуги на отдел „Строителство и ремонти, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/58121

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81564

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81396

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81631

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81758

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57678

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63674

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/57838

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63623

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81735

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81615

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63074

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63553

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81696

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63037

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/63712

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/81111