Skip to main content

Popular

Recent

СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С оглед наближаването на крайния срок за изготвяне на технически паспорти по Наредба №5 /28.12.2006 гна съществуващите строежи от първа, втора и трета категория , а именно 31 декември 2015 година ,Ви напомняме ,че голяма част от строежите, попадащи в обхвата на Наредбата са многофамилните жилищни сгради (блокове) на територията на района, с височина над 15 м (панелни ,монолитни и тези строени по различни индустриални способи- ЕПК, пакетно повдигани плочии др.) въведени в експлоатация преди 23.01.2007година.

Собствениците на сградата за тяхна сметка с договор възлагат на консултант, получил удостоверение по реда на Наредбата по чл.166, ал.2 от ЗУТ , или на проектанти от различни специалности с придобита пълна проектантска правоспособност, да извършатнеобходимото техническо обследване и оценка на строежа. Обследването се прави на базата на проекти. Ако сградата няма такива, се прави цялостно заснемане. След това сепристъпва към съставянето техническия паспорт на сградата.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкцияили ремонт.