Skip to main content

Popular

Recent

Обявление за публично оповестен конкурс

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На осн. чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК,  във връзка със Заповед №СО РД 09-08-146/13.12.2014г. на Кмета на Столична община и Заповед №РД 09-11/13.01.2015г.на Кмета на СО район “Овча купел”

 О  Б  Я  В  Я  В А
П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен, нежилищен имот-частнаобщинска собственост,   находящ се на територията на район „Овча купел”, пореда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси наСтоличен общински съвет  на следния обект:1.1.Терен частна общинска собственост, отреден за открит охраняем паркинг,  сплощ 1400,00 кв.м., попадащ в УПИ-І-осж,коо и траф., кв.3в, АОС 594/1999г. ипавилион № 6 от група “Д”, съгласно одобрена схема от Главния архитект на гр.София със Заповед РД 09-09-07/27.01.2011г.

Начална конкурсна наемна цена – 434,00 лв. месечно без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.

4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В,  ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа на 13.01.2015г. до 16.00 часа на 13.02.2015г./вкл./

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник / Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В, 1 ет.-деловодство до 16:00ч. на 13.02.2015г. /вкл./.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136 В,  ет. 2- Заседателна зала на 16.02.2015г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел" –отдел “Търговска дейност” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@  mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.