Skip to main content

Popular

Recent

Протокол от извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ

На основание чл. 37м от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка с изискванията на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед РОК21-РД09-78/25.02.2021 г. на кмета на СО-район Овча купел, е извършена проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд (ОПФ).

Протокол от проверката – 01-03-2021

Прикачени файлове