Skip to main content

Popular

Recent

Проект на виза за проектиране на Жилищна сграда с подземен гараж в  УПИ V-211 (ПИ 68134.4333.503 по КК и КР),  кв.13  по плана на м.  ”ж.к.Овча купел-2“. Планът е одобрен с Решение 237, по Протокол № 38/16.04.2009г. на СОС и за УПИ V-211 е влязъл в сила. Проектът на виза е изготвен  в съответствие с мотивирано предложение на собствениците на УПИ V-211 в кв.13 по плана на м. ”ж.к.Овча купел-2“ и чл.140 ал.3, чл. 134, ал. 6, чл. 41, ал1 и ал.2 и чл.114 ал.1 т.2 от ЗУТ, Указателно писмо от Главен архитект на СО с вх. № РОК18-ТД26-457/2/04.09.2018 (изх. №САГ17-ГР00-343/31.08.2018);т.12 от Приложение към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО във  връзка с §25, ал 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО.

Прикачени файлове