Skip to main content

Popular

Recent

О  Б  Я  В  Я  В А П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

Днес 10.05.2023г. на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение №108 по Протокол №70, т.31 от 09.02.2023г. на Столичен общински съвет и във връзка със Заповед № СОА23-РД09-641/01.03.2023г. на Кмета на Столична община

О  Б  Я  В  Я  В А

П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н   К О Н К У Р С

 

За отдаване под наем на два броя павилиони, всеки от тях с площ 17,00 кв.м., с предназначение-кафе със санитарен възел и охрана, за срок то 5 /пет/ години, монтирани на основание Разрешение за поставяне №4/01.08.2019г. в поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 68134.4334.356, съгласно КККР, находящ се в местност ж.к. Овча купел, УПИ-І, кв.111, между бл.510 и бл.511, актуван с акт за частна общинска собственост №4546/06.06.2022г., вписан в Службата по вписвания.

Специфично конкурсно условие- двата обекта/павилиони/ ще бъдат използвани за извършване на търговска дейност и поддържане на междублоковото пространство.

-Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 524,44 лв./петстотин двадесет и четири лева и четиридесет  и четири стотинки/ на месец без включен ДДС.

  ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2.Цена на конкурсната документация- 60.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса:- 100.00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район   „Овча     купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, 1-ви етаж, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30ч. или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – Клон „Красно село“
 4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136   В, 1-ви етаж, каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 12.05.2023 г. до 16.30 часа на 12.06.2023 г. включително.

  1. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1-ви етаж, деловодство до 16:30 ч. на 12.06.2023 г. включително.
  2. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 13.06.2023 г. (вторник) от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В, заседателна зала на 2-ри етаж.

Критерии за оценка на предложенията  :

  • Най-висока предложена наемна месечна цена – 60 точки.
  • Предложение за организация при изпълнение на проект за визия на терена около преместваемите обекти, придружен от обяснителна записка за прилагането му – 40 точки
  1. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ – отдел “УОСЖФ и ТД” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: so_ок@ovchakupel.bg
  2. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

Прикачени файлове