Skip to main content

Popular

Recent

О Б Я В Я В А П У Б Л И Ч Н О О П О В Е С Т Е Н К О Н К У Р С

На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1076/31.07.2019г. на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19–РД09-266/16.09.2019г. на Кмета на СО район “Овча купел”

О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Н О О П О В Е С Т Е Н К О Н К У Р С
За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:
1.1. Свободен ,нежилищен имот, частна общинска собственост, част от УПИ1, кв.19, с идентификатор 68134.433.1905, одобрен със Заповед №РД18-51/15.07.2010г. на АГКК, актуван с АОС№3722/2016г., вписан в Агенцията по вписванията с площ 13,34 кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион по типов проект, находящ се в ж.к. Овча купел 2.
-Начална конкурсна наемна цена-74,00 лв./ седемдесет и четири лева/ месечно, без ДДС.
.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие – 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС
3.Гаранция за участие в конкурса е в размер на 100.00лв. /сто лева/ и се внася на касата на СО район “Овча купел”, ет.1 или по банкова сметка: Общинска банка, филиал “Красно село”, район “Овча купел”, BG48SOMB91303324913501 BIC-SOMBBGSF.
4.Място на терена – гр. София, ж.к. “Овча купел 2”.
5.Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 18.09.2019г. до 17.00 часа на 18.10.2019г. включително.
6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В, 1 ет.-деловодство до 17:00ч. на 18.10.2019г. включително.
7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 21.10.2019г.. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.
8. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “УОСЖФ и ТД ” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg
9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни

КМЕТ НА
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:
/Христина Семерджиева/

Съгласувал:
Нач. отдел “ПАИОГРЧР”:
/З. Кондакова/

Изготвил:
Ст. експерт отдел “УОСЖФ и ТД ”:
/М. Попова/