Skip to main content

Popular

Recent

О Б Я В А „Изграждане на обръщало за автобуси между ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Лотос“, Столична община“

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.)

„Изграждане на обръщало за автобуси между ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Лотос“, Столична община“.

Прикачени файлове