Skip to main content

Popular

Recent

Обявление за удължаване на срока – помещение за зъболекарски кабинет

ОБЯВЛЕНИЕ НА СО-РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

Днес 12.07.2016г. на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Заповед №СОА16-РД98-32/17.05.2016г. на Кмета на Столична община и Заповед №РОК16-РД09-232/07.06.2016г. на Кмета на район Овча купел

ОБЯВЯВАМ:

удължаване на срока с 15 /петнадесет/ дни, считано от 12.07.2016 г. до 26.07.2016 г./вкл./ за подаване на оферти за следния обект:

-помещение публична общинска собственост- зъболекарски кабинет, находящ се в  88-мо СОУ „Димитър Попниколов“, ж.к. “Овча купел” 1, кв.114, АОС №3395/06.06.2013 г., с площ 21,00 кв.м., начална месечна наемна цена 75,00 лв./седемдесет и пет лева/  без ДДС, за срок от 5/ пет/ години.

 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
  2. Цена на конкурсната документация-60.00 лв. с вкл. ДДС.
  3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
  4. Място на закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, ет.1-каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 12.07.2016 г. до 16.00 часа на 26.07.2016 г. /включително/.
  5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/-Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В,  ет.1-деловодство до 16:00ч. на 26.07.2016 г./включително/.
  6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 27.07.2016 г. от 10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.
  7. Организатор на конкурса: СО- район „Овча купел“ –отдел “УОСЖФ,ТД и КР” тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: soок@mail.bg

 

 

КМЕТ НА

СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

                         /Хр. Семерджиева/

 

 

 

Съгласувал:

юрисконсулт отдел “ПАИОГРЧР”:

/Н. Кръстева/

 

Изготвил:

ст. експерт отдел “УОСЖФ,ТД и КР”:

/М. Атанасова/