Skip to main content

Popular

Recent

 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА “ ЗА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ!

прочети целия материал>>>

 

****************

ЗЕМЛИЩА – КВ. СУХОДОЛ 

************
Годишен списък за настаняване на граждани в общински жилища през 2013г.
**********
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II311,312,351  и ПИ с идентификатор 68134.4333.806 кв. 8а , м.ж.к. „Овча Купел“, гр. София

************

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме ви , че в техническа служба на район Овча купел, етаж 2 , стая 35 е изложен проект за ИПРЗ за кв. 53, м.в.з. Горна баня. На основание чл. 128 от ЗУТ в 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да прегледате въпросните проектопланове с документи за собственост и направите писмени възражения по тях, ако не сте доволни от предвидения начин на застрояване.

Приемното време на районната администрация е понеделник и четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

**********

 ОБЯВА :

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за

резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

 

**********

СО р-н „Овча Купел Съобщава, че има инвестиционно предложение за реализация на проект : „Подмяна и изграждане на водопровод и наканализация на територията на р-н“Овча Купел за м. „Овча Купел“-стара част и кв. „Горна Баня“

**********

ОБЯВА за приема на български граждани за резервисти СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012г.
**********
СЪОБЩЕНИЕ

СО-район   „Овча   купел“   съобщава,   че   със   заповед   №   РД   09-50-719/30.07.2012 г. на Главния архитект на гр.София е одобрен ИПР за УПИ I-945, И-144, ХХХУ1-145 и ХХХУ-146, кв.7, м.Мало Бучино. Планът се намира в Техническата служба на СО-район „Овча купел“. Планът може да се прегледа и обжалва в 14-дневен срок от съобщението.


*********

СО р-н „Овча Купел“ съобщава, че е изработен план за застрояване за ПИ – 3997.369, м. Суходол. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектоплана  и да направят писмени възражения, приложения и искания в едномесечен срок от публикуване на съобщението в сайта на района!

 

*********

Уважаеми родители,

По решение на  правителството с промени в Закона за народната просвета от тази есен предучилищната подготовка става задължителна за всички деца, навършили 5 години – родените 2007 и 2006 година. Подготовката за постъпване в първи клас ще се провежда в детските градини или в училищата.

В изпълнение на задължението си да осигури условия за прием на всички, подлежащи на задължително обучение деца, район „Овча купел” предприе действия по преустройство за откриване на още една подготвителна  група за 5 годишни деца в 66 СОУ „Филип Станиславов”.

Свободни места:

  • 66 СОУ „Филип Станиславов” – 10 бр. за родени 2006 и 2007 /смесена полудневна с тенденция за преустройство на второ помещение и разделяне на групите по възрасти при наличие на подадени молби/

 

За информация и насочване към свободни места:

  • Районна администрация – тел. 02/955 44 62 вътр. 269
  • За записване в ПГ на 66 СОУ – тел. 02/855 31 53

 

Все още има възможност и за прием на единични бройки в подготвителните групи на детските градини, тъй като някои от децата се преместват в подготвителните групи на училищата.

**********

Прикачени файлове