Skip to main content

Popular

Recent

преписка вх. №  РОК18-ВК08-1553/26.09.2018 г.

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул. ”Цар Борис ІІІ”, № 136в, ет. 2, е изложена виза за проектиране, издадена на основание чл. 140, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 6, чл. 41, ал. 1 и ал. 2, чл. 42, ал. 1, всички от ЗУТ, от Главния архитект на гр. София, за проектиране на средноетажна жилищна сграда със свързано застрояване (М/Г+4) в УПИ ІІ-944 (ПИ 68134.4337.944), кв. 30, м. ”кв. Овча купел-актуализация”, която можете да прегледате срещу документ за собственост в приемното време:

понеделник   – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък       – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.