Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа

!!! Актуален статус към 23.07.2020г. – обявата не е активна!

СО район „Овча купел“ търси да назначи организиран и отговорен човек на длъжност „координатор“ , който да се присъедини към екипа по изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район Овча купел“

1. Обща информация
– Място на работа: СО – район „Овча купел“
– Правоотношение: трудово по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район „Овча купел“, № BG05M9OP001-2.101-0153-C01

2. Основна дейност : осъществява взаимодействие с екипа на проекта, със социалните асистенти и с потребителите на услугата.
3.Основни задължения:
– да предоставя информация на потенциални потребители за възможността за ползване на услугата „Патронажна грижа“;
– да отговаря на телефонните позвънявания в кол-центъра;
– да приема заявки, които да разпределя за изпълнение към социалните асистенти;
– да се грижи за документооборота, изискван за отчитането на проектните дейности от страна на социалните асистенти;
4. Изисквания за заеманата длъжност :
– Образование – релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование.
– Професионален опит – релевантен опит минимум 1 година.
– Трудов стаж – 1 година.
– Допълнителна квалификация – MS Office и Internet.
5. Умения, компетентност и нагласи:
– да притежава необходимото ниво на възпитание и любезност при обслужването на потребителите на социалната услуга;
– да притежава добри комуникационни умения и умения за справяне в конфликтни ситуации;
– да притежава самостоятелност при решаване на професионални проблеми;
– да носи отговорност за своите действия;
– да притежава социална компетентност, изразяваща се в: социална чувствителност към уязвимите групи в обществото; емпатия; овладяване на професионални норми на общуване; етични принципи в социалните контакти;
– да притежава вътрешна мотивация за подобряване качеството на живот на уязвимите групи в обществото;
– да има готовност за работа в условията на противоепидемилогични мерки и изисквания;

Кандидатите могат да изпращат автобиография на имейл sook@mail.bg

За допълнителна информация : тел: 0884 804 740