Skip to main content

Popular

Recent

Изменения в Наредбата за обществен ред относно използването на пиротехника

От  01.03.03.2022 г, в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, влизат в сила  чл. 3А и чл.3Б, според които се забранява използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение:

Чл. 3а. (Нов – Решение № 45 по Протокол № 46 от 27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.)

(1) Забранява се използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение.

(2) Разрешението по предходната алинея се издава от кмета на района, след подаване на заявление до районната администрация по местонахождение на заявеното място за ползване на пиротехнически изделия (по образец, съгласно Приложение № 1), в 10-дневен срок преди събитието, което съдържа:

  1. трите имена, ЕГН и адреса на физическото лице/фирма, ЕИК, седалище и представител на юридическото лице;
  2. категория на фойерверките, които ще се използват, съответно брутно тегло и/или единични бройки;
  3. дата, час и място на използване на фойерверките.

(3) Разрешението по ал. 1 (по образец, съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува на интернет страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.

(4) Забраната по ал. 1 не се прилага за периода от 18.00 ч. на 31-ви декември до 02.00 ч. на 1-ви януари.

(5) За едно място може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки. При постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото, което отговаря на условията.

(6) Ал. 2 – 5 не се прилагат в случаите на масови мероприятия по чл. 8.

Чл. 3б. (Нов – Решение № 45 по Протокол № 46 от 27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г.) (1) Кметът на района писмено отказва издаването на разрешение по чл. 3а, ал. 1, когато посоченото място на използване на пиротехническите изделия попада на територията на междублокови пространства, при лоши метеорологични условия, както и в случаите на чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

(2) Кметът на района отказва издаването на разрешение по чл. 3а, ал. 1 в случаите, в които посоченият час в заявлението по чл. 3а, ал. 2 е в периода между 22.00 ч. и 09.00 ч.

Линк към Наредбата:

Наредба за обществения ред на територията на Столична община