Skip to main content

Popular

Recent

Специализирана администрация

Услуги АГ

Услуги

Наименование на услугата: Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ Приложение 1

Нормативно основание: чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 40,00 лева.; 60,00 лева.; 80,00 лева.

 

Нормативно основание: чл.140, ал.3 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Цена на услугата: 150,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, Главен архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура по допускане на изменение на ПУП Приложение 2

Необходими документи: Заявление от всички заинтересовани собственици, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Срок за изпълнение: -14 дни;

Цена на услугата: 100,00 лева.

 

Наименование на услугата: Издаване удостоверение за факти и обстоятелства по УТ, КиР и КС

 

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 5,00 лева.; 7,50 лева.; 10,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КиР“, „КС“

 

Наименование на услугата: Процедиране и разглеждане на ПУП в РЕСУТ и заповед за одобрение на ПУП

Необходими документи: Писмено заявление образец 5, копие от документ за

собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .

 

Наименование на услугата:

Процедура за одобряване изменение :

–          на план за регулация

–      план застрояване

–      на план за регулация и застрояване

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

 

 

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект за РУП, актуална скица.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 400,00 лева;

до 10 дка – 500,00 лева;

над 10 дка – 600,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояваме и работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект -мин. 1 екз. за изменението, актуални скици.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 600,00 лева;

до 10 дка – 700,00 лева;

над 10 дка – 800,00 лева. Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобрение / съгласуване/ на инвестиционни проекти

Нормативно основание: чл.148, и ал.4, ал.8  от ЗУТ Приложение 3

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, актуална скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, виза по чл.140 от ЗУТ- оригинал, окомплектовани инвестиционни проекти, съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти- 3екз., предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,40 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

Нормативно основание: чл.154, ал.5   от ЗУТ Приложение 4

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, декларация съгласно чл.154,ал5 от ЗУТ, окомплектовани инвестиционни проекти., съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти  -3 екз, предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,08 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУТ Приложение 5

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, одобрен инвестиционен проект

Срок за изпълнение: 7 работни дни.

Цена на услугата:- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

-за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство -25% от стойността по Таблица №1.

Изпълнител : сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

 

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 147, ал1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, становище с графична част от инженер -конструктор с указание за изпълнение, ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Цена на услугата:– по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

За огради по чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление , документ за собственост, трасировъчен план, скица от АК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/ конструктивно становище.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ – 25% от стойността по

Таблица 1 в лв./лин. м. спрямо периметъра на оградата;

–               в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 25% от стойността по Таблица1 в лв./кв. м.
спрямо разгъвката на оградата;

Изпълнител: сектор *УТ“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция: Приложение 3

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АК,  копие от одобрения проект -част „Архитектура“, , комплектован инвестиционен проект за преустройство и реконструкция- – 3 екз.

Срок за изпълнение: 30 работни дни.

Цена на услугата:

-за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

-за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, проект за ИПР.

Срок за изпълнение: след получаване на съгласие за допускане на процедурата или по предложение на съда.

Цена на услугата: 25% от стойността по Таблица 1.

Изпълнител: : отдел °К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобряване на екзекутивна документация към одобрен инвестиционен проект по чл. 175 от ЗУТ Приложение 7

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, оригинална скица, копие от скица с указан начин на застрояване-виза, пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Строителната документация да е заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО

Изпълнител: отдел „УТ“ и Гл .архитект.

 

 

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление

Срок за изпълнение:  до 30 дни

Цена на услугата: 30,00лв.

Изпълнител: отдели „КиР”, „УТ“ и „КС”.

 

Наименование на услугата: Регистрация на технически паспорт на строеж

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление, 2 бр. оригинални технически паспорти и магнитен носител.

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни; бърза – 15 дни, експресна – 10 дни.

Цена на услугата: 10,00 лева, 15,00 лева, 20,00 лева /

Изпълнител: „УТ“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за поставяне на съоръжения по реда на чл. 56 ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НРУППСТСО, НОАМТЦУПСО

Необходими документи:

За общински терен – молба, наличие на петно по одобрената схема за преместваемите съоръжения, решение от проведен конкурс за отдаване под наем, договор за наем, виза за монтаж;

За частен терен – копие от документ за собственост, виза за монтаж, одобрени проекти за поставяне.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: – за преместваеми обекти с тилов проект – 50,00 лв.; 75,00 лв.;

100,00 лв.

за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.;

за преместваеми обекти – сергия и маса – 25,00 лева; 37,50 лева.; 50,00 лева;

за преместваеми обекти – автомивка и автосервизи – 10 лв./кв.м., но не           по-малко от 100,00 лева;

рекламни елементи с типов проект – 100,00 лева;

рекламни елементи с индивидуален проект. – 300,00 лева;

за фирмена информационно-указателна табела – 50,00 лв.;

за временни информационни елементи – 50,00 лв.;

за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50,00 лв.;

за фирмен тотем – 200,00 лв.;

за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

Изпълнител: Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Нормативно основание: ЗУТ, АПК.

Необходими документи: Писмено заявление, документ за собственост.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КС“ и.Ки Р“.

 

 

Наименование на услугата: Уведомяване на заверена заповедна книга

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Писмено заявление, придружаваща документация, съгласно  чл.158 от ЗУТ

Срок за изпълнение: прилага се до 3 дни след заверка на обр. 2 за откриване на

строителна площадка, линия и ниво

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: сектор „КС.

Наименование на услугата: Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Заявление , придружаваща документация, съгласно  чл. 159 от ЗУТ

Срок за изпълнение: няма

Цена на услугата: 30 лв

Изпълнител: сектор „КС“

Наименование на услугата: Провеждане на процедура по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Нормативно основание: ППЗСПЗЗ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост,/други документи, доказващи собствеността/, удостоверение за наследници, ако е необходимо, комбинирана скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, издадена от оправомощено лице,

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни. ., бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: няма

Изпълнител: отдел „К и Р“.

 

 

Наименование на услугата: Заверка на преписи и копия от документи и планове съхраняващи се в района. Приложение 6

Нормативно основание: ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, документ определящ подателя като заинтересовано лице /документ за собственост/

Срок за изпълнение: -14 работни дни.

Цена на услугата: -10лв. за копие.

Изпълнител: сектор „КС”

Прикачени файлове

Търговска дейност

Регистрация и контрол на търговската дейност
Уважаеми съграждани,
Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва при „Регистрация и контрол на търговската дейност“:

1. Вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на район „Овча Купел“ на заявление за работно време на стационарен търговски обект, разположен на територията на района.
 Образец – заявление 1

2. Издаване на Разршенение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост – издава се за срок до 3 месеца.                                                          
І. Търговия на открито върху терени общинска собственост.   
 Образец – заявление 2

               
ІІ. Разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти.                 
 Образец – заявление 3

                                                                         
А. За разполагане на подвижни съоръжения – сергии, маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи.                                                                                        
Б. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници.                                                                        
В. За ползване места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.
  
3. Вписване в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост“. Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост.

Образец – заявление 4

Прикачени файлове

 • 1 (74 kB)

Етажна собственост

Етажна собственост
Уважаеми съграждани,
в този раздел може да получите информация свързана със Закона за управление на етажната собственост и формуляри на документите за регистрация на сградите в режим на етажна собственост.
 
Закон за управление на етажната собственост
Наредба № 3 от 17.06.2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Декларация за попълване на домовата книга
Протокол за избиране на управителен съвет
Заявление за регистрация
Регистрационна карта
Заявление за издаване на удостоверение

Прикачени файлове

Общинска собственост

 

 

Административно-технически услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост”

 

    №

Наименование на услугата

Нормативни документи

Необходими документи

 

 

 Срокове

1.

Издаване удостоверения  за липса на ресттуционни претенции, АОС и АДС за даден имот

 

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление по образец, документ за собственост, комбинирана скица,

у-е за н-ци

  14 дни

 2.

Издаване удостоверения  за идентичност на блок, техн.  характеристики  на апартаменти

ценообразуване

Заявление, документ за собственост

 7 дни

 3.

Издаване удостоверения  по отчуждени имоти

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление,документ за собственост, комбинирана скица,

у-е за н-ци

 14 дни

 4.

Деактуване на имоти от актовите книги по реституционни закони и др.

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление,документ за собственост, скица, у-е за н-ци, заповед за отмяна отчуждаване, съдебно решение , д-ти, доказващи лигитимността

 14 дни

 5.

Издаване у-е деактуване на имоти от актовите книги

Заповед за деактуване

Заявление, заповед за деактуване

 14 дни

 6.

Издаване дубликати от документ за собственост и копия от документи

ЗОС, НРПУРОИ

НОС

Заявление, копие от д-ти, лична карта

 14 дни

7.

Заверка на молби – декларация за имоти

ЗОС, ГПК, ЗОС, НРПУРОИ

 

Заявление по образец  за обстоятелствена проверка

 60 дни

 8.

Картотека на крайно нуждаещо се семейство

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Документи по образец

60 дни

 9.

Издаване удостоверения по картотеки

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Заявление

 7 дни

 10.

обработка на преписки по придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество за СОС и СО

 

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Заявление

 30 дни

 

Прикачени файлове

 • 1 (74 kB)

Образование и култура

Образование

 • Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата до 5 до 16-годишна възраст.
 • Подготвя предложения за осигуряване на средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и аварийни ремонти на общинските училища /вкл. спортна база и общежития/, детските градини и обслужващите звена.
 • Съдейства за осигуряване стипендии и специални помощи за учениците на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
 • Анализира и разработва предложения свързани с управление на предучилищната подготовка и средното образование и оптимизиране на учебната база в общинските детски заведения и училища.
 • Осъществява методическо ръководство на директорите на учебни заведения в областта на образованието.
 • Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост и ученическо столово хранене.
 • Създава условия за реализиране на програмни документи в областта на физическото възпитание, спорт и младежки дейности.
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм.
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в район „Овча купел” в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
 • Координира и контролира взаимодействие и дейности по проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
 • Осигурява информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
 • Осигурява информация по координация за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.
 • Изготвя справки, анализи и предложения към Дирекция „Образование”.
 • Изпълнява задълженията си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали.
 • Координиране дейностите по „ОМП и УК“ на учебните заведения за действия при кризи и съгласуване на планове.
 • Упражнява контрол по организацията на хранене в общинските учебни заведения.
 • Организира и провежда конкурси за избор на доставчици на хранителни продукти за детските градини и детска ясла и упражнява контрол по изпълнението на договора.
 • Организира и провежда конкурси за избор на охранителна фирма за общинските учебни заведения и упражнява контрол на изпълнението на договора.
 • Координация по осигуряване на заявки и средства за осигуряване на задължителна учебна документация и безплатни учебници и учебни помагала за общинските учебни заведения.

Култура

 • Разработва стратегия за развитие на район „Овча купел” по направление Култура и организира реализирането и.
 • Изготвя годишен културен календар на район „Овча купел”.
 • Разработва апликационни форми за културни събития на районно ниво и осигуряване на съфинансиране от Столична община.
 • Организира и провежда културни събития на районно ниво – самостоятелно и в партньорство с читалищата.
 • Обобщава и публикува информация за възможностите за летен културен отдих и занимания на деца и младежи.
 • Разработва самостоятелно или в партньорство проекти за участие в Столична програма „Култура”.
 • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области.
 • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на читалищата и приема отчети за дейността им.
 • Координира и популяризира дейността на събития от културния календар на Столична община.
 • Води регистъра на паметниците на културата, които се намират на територията на района.
 • Изпълнява задълженията си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на район „Овча купел”, финансово разпределение и контрол на целеви средства за културна дейности и подпомага участието им по проекти за осигуряване на допълнителни средства.
 • Подкрепя взаимодействието между читалища, учебни заведения, институции и ПНО в областта на културни дейности.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали.

Социални дейности

 • Приемане и разглеждане на молби от хора с увреждания за включване като ползватели на социалната услуга „Лечен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05IPO001-05.02.2009 „Алтернативи”.
 • Извършва дейности по управление и предоставяне на социалната услуга „Лечен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05IPO001-05.02.2009 „Алтернативи”.
 • Участва в разработване на програми и стратегии за развитие в областта на социални дейности и услуги.
 • Участва в разработване и реализиране на проекти по европейски програми в партньорство със Столична община – изграждане на Общностен център за деца и семейства „Овча купел”, изграждане на защитени жилища, преустройство на сгради за предоставяне на социални услуги.
 • Консултира, информира и насочва потребители на социални услуги към специализираните институции.
 • Изготвя справки, информация и документи за специализирани институции в областта на „Социални дейности”.
 • Работи във взаимодействие с ОЗД по превенция на отпадане от училище, трафик, насилие, употреба на наркотични вещества, сексуална експлоатация и деца в риск.
 • Участие в комисии по проверки на жалби и сигнали в специализираните заведения на територията на района.

Здравеопазване

 • Изпълнение на задължения по управление на финансови средства като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • Контрол върху разходите на средства на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 • Подбор на медицинския персонал в здравните кабинети на детските градини. Съгласуване на категориите и брой длъжности по действащото законодателство на длъжностните разписания в ДЯ, ОДЗ, и ЦДГ и изготвяне на предложения за осигуряване на кадрово обезпечаване с необходимия брой щатни бройки към Дирекция „Здравеопазване”. Изготвяне на разписания на длъжностни характеристики и основни заплати на медицинския персонал в предучилищните учебни заведения. Изготвяне на поименни щатни разписания на медицинския персонал в учебните заведения.
 • Координация между институциите по контрол върху дейността на медицинския персонал, работещ в училищата и детските заведения.
 • Участие в комисии по разглеждане на жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване в учебните заведения.
 • Организира и провежда конкурси за избор на доставчици на хранителни продукти за детските градини и детска ясла.
 • Информационно осигуряване и координация на дейности по Национални и областни програми за укрепване на здравето /резултати от представителни изследвания и анализи, борба с тютюнопушенето, СПИН, наркоманиите и др./.
 • Упражнява контрол по организацията на хранене в общинските учебни заведения.

Спорт и спортни бази

 • Създава условия за реализиране на общински програмни документи в областта на физическото възпитание, спорт и младежки дейности.
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на района, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм.
 • Организира, провежда и отчита районното първенство от „Ученически игри” и съдейства за организацията и участие на отборите в следващи етапи.
 • Координира дейностите по подготовка и усвояване на средства за спортни дейности по ПМС 129.
 • Изготвя справки, анализи и предложения за развитие на дейностите по спорт, спортни бази и превенция.
 • Изготвя годишен спортен календар на района и контрол по реализацията му.
 • Поддържа актуална информация за наличната спортна база, както и предложения за поддържане, ремонт и изграждане на нова спортна база.
 • Разработва самостоятелно или в партньорство проекти за финансиране на спортни дейности и спортна база.
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в района в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
 • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районната администрация, дирекция „Спорт и превенция на зависимости” и учебните заведения в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
 • Подпомага, координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
 • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на района.
 • Подпомага координацията на дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за развитие на спортни дейности и спортна база.
 • Поддържа актуална информация за възможностите за спортна дейност на деца и младежи през ваканциите.

Услуги

Наименование на услугата: Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ Приложение 1

Нормативно основание: чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 40,00 лева.; 60,00 лева.; 80,00 лева.

 

Нормативно основание: чл.140, ал.3 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Цена на услугата: 150,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, Главен архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура по допускане на изменение на ПУП Приложение 2

Необходими документи: Заявление от всички заинтересовани собственици, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Срок за изпълнение: -14 дни;

Цена на услугата: 100,00 лева.

 

Наименование на услугата: Издаване удостоверение за факти и обстоятелства по УТ, КиР и КС

 

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 5,00 лева.; 7,50 лева.; 10,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КиР“, „КС“

 

Наименование на услугата: Процедиране и разглеждане на ПУП в РЕСУТ и заповед за одобрение на ПУП

Необходими документи: Писмено заявление образец 5, копие от документ за

собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .

 

Наименование на услугата:

Процедура за одобряване изменение :

–      на план за регулация

–      план застрояване

–      на план за регулация и застрояване

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

 

 

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект за РУП, актуална скица.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 400,00 лева;

до 10 дка – 500,00 лева;

над 10 дка – 600,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояваме и работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект -мин. 1 екз. за изменението, актуални скици.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 600,00 лева;

до 10 дка – 700,00 лева;

над 10 дка – 800,00 лева. Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобрение / съгласуване/ на инвестиционни проекти

Нормативно основание: чл.148, и ал.4, ал.8  от ЗУТ Приложение 3

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, актуална скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, виза по чл.140 от ЗУТ- оригинал, окомплектовани инвестиционни проекти, съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти- 3екз., предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,40 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

Нормативно основание: чл.154, ал.5   от ЗУТ Приложение 4

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, декларация съгласно чл.154,ал5 от ЗУТ, окомплектовани инвестиционни проекти., съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти  -3 екз, предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,08 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУТ Приложение 5

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, одобрен инвестиционен проект

Срок за изпълнение: 7 работни дни.

Цена на услугата:- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

-за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство -25% от стойността по Таблица №1.

Изпълнител : сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

 

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 147, ал1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, становище с графична част от инженер -конструктор с указание за изпълнение, ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Цена на услугата:– по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

За огради по чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление , документ за собственост, трасировъчен план, скица от АК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/ конструктивно становище.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ – 25% от стойността по

Таблица 1 в лв./лин. м. спрямо периметъра на оградата;

–               в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 25% от стойността по Таблица1 в лв./кв. м.
спрямо разгъвката на оградата;

Изпълнител: сектор *УТ“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция: Приложение 3

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АК,  копие от одобрения проект -част „Архитектура“, , комплектован инвестиционен проект за преустройство и реконструкция- – 3 екз.

Срок за изпълнение: 30 работни дни.

Цена на услугата:

-за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

-за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, проект за ИПР.

Срок за изпълнение: след получаване на съгласие за допускане на процедурата или по предложение на съда.

Цена на услугата: 25% от стойността по Таблица 1.

Изпълнител: : отдел °К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобряване на екзекутивна документация към одобрен инвестиционен проект по чл. 175 от ЗУТ Приложение 7

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, оригинална скица, копие от скица с указан начин на застрояване-виза, пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Строителната документация да е заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО

Изпълнител: отдел „УТ“ и Гл .архитект.

 

 

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление

Срок за изпълнение:  до 30 дни

Цена на услугата: 30,00лв.

Изпълнител: отдели „КиР”, „УТ“ и „КС”.

 

Наименование на услугата: Регистрация на технически паспорт на строеж

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление, 2 бр. оригинални технически паспорти и магнитен носител.

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни; бърза – 15 дни, експресна – 10 дни.

Цена на услугата: 10,00 лева, 15,00 лева, 20,00 лева /

Изпълнител: „УТ“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за поставяне на съоръжения по реда на чл. 56 ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НРУППСТСО, НОАМТЦУПСО

Необходими документи:

За общински терен – молба, наличие на петно по одобрената схема за преместваемите съоръжения, решение от проведен конкурс за отдаване под наем, договор за наем, виза за монтаж;

За частен терен – копие от документ за собственост, виза за монтаж, одобрени проекти за поставяне.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: – за преместваеми обекти с тилов проект – 50,00 лв.; 75,00 лв.;

100,00 лв.

за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.;

за преместваеми обекти – сергия и маса – 25,00 лева; 37,50 лева.; 50,00 лева;

за преместваеми обекти – автомивка и автосервизи – 10 лв./кв.м., но не           по-малко от 100,00 лева;

рекламни елементи с типов проект – 100,00 лева;

рекламни елементи с индивидуален проект. – 300,00 лева;

за фирмена информационно-указателна табела – 50,00 лв.;

за временни информационни елементи – 50,00 лв.;

за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50,00 лв.;

за фирмен тотем – 200,00 лв.;

за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

Изпълнител: Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Нормативно основание: ЗУТ, АПК.

Необходими документи: Писмено заявление, документ за собственост.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КС“ и.Ки Р“.

 

 

Наименование на услугата: Уведомяване на заверена заповедна книга

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Писмено заявление, придружаваща документация, съгласно  чл.158 от ЗУТ

Срок за изпълнение: прилага се до 3 дни след заверка на обр. 2 за откриване на

строителна площадка, линия и ниво

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: сектор „КС.

Наименование на услугата: Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Заявление , придружаваща документация, съгласно  чл. 159 от ЗУТ

Срок за изпълнение: няма

Цена на услугата: 30 лв

Изпълнител: сектор „КС“

Наименование на услугата: Провеждане на процедура по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Нормативно основание: ППЗСПЗЗ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост,/други документи, доказващи собствеността/, удостоверение за наследници, ако е необходимо, комбинирана скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, издадена от оправомощено лице,

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни. ., бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: няма

Изпълнител: отдел „К и Р“.

 

 

Наименование на услугата: Заверка на преписи и копия от документи и планове съхраняващи се в района. Приложение 6

Нормативно основание: ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, документ определящ подателя като заинтересовано лице /документ за собственост/

Срок за изпълнение: -14 работни дни.

Цена на услугата: -10лв. за копие.

Изпълнител: сектор „КС”

Контрол по строителството

  1. 1. Извършва проверки на основание чл. 223 от ЗУТ по жалби, молби, сигнали на граждани и указателни писма на контролни органи за извършено и извършващо се строителство, изготвя отговори

   Необходими документи: писмено искане, документ за собственост
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: безплатна

    

  2. Издава удостоверения за завършен груб строеж по чл. 181, ал.2 от ЗУТ

   Необходими документи: заявление по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: 750лв за строежи от І-ва до ІV-та категория; 500лв за строежи V-та категория

    

  3. Съставя протоколи от комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ за строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, комплектова административна преписка за премахването им

   Необходими документи: писмено заявление, документ за собственост
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: безплатна

    

  4. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за незаконен строеж

   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: три пъти стойността на съответното одобряване

    

  5. Издава актове за узаконяване на строежи по реда на §127, ал. 2 от ЗИДЗУТ

   Необходими документи: заявление и декларации по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 20 дни след разглеждане на проекта на РЕСУТ
   Цена на услугата: три пъти стойността на съответното разрешение за строеж

    

  6. Провежда административни действия във връзка с незаконно строителство по смисъла на чл. 57а и чл. 224а и 225а от ЗУТ

    

  7. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти и рекламни елементи по издадени Разрешения за поставяне от Главния архитект на района

   Необходими документи: заявление по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: 250лв

    

  8. Води регистър на въведените в експлоатация преместваеми обекти и рекламни елементи по т.7

    

  9. Съставя актове по реда на ЗАНН срещу нарушители

Прикачени файлове