Skip to main content

Popular

Recent

Проект: „Независим живот“

              Заключителна информация по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

 

              Между СО- район „Овча купел“ и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ е сключен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0217-C001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот  на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, зачитайки техните права и съобразявайки се с техните възможности и специфични потребности. Предоставянето на интегрирани услуги в домашна среда  ще подкрепи от една страна потребителите и от друга страна зависимите членове на техните семейства, като намали риска на зависимост от институционален тип грижи и  даде шанс за включване членовете от техните семейства в реална трудова заетост.

              Основната цел  на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на  условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на  правото им на  независимост и социално включване.

              Специфични цели:

  1. Комплексно предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда, като форма на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване,  при отчитане на специфичните им нужди с цел независим и пълноценен живот;
  2. Намаляване риска на зависимост от институционален тип грижи;
  3. Даване на възможност лицата с трайни увреждания да участват активно в  планирането, избора на предоставяната услуга и избора на асистенция, според   своите потребности;
  4. Да се подкрепят семействата , в които има лице с трайно увреждане, чрез заместващи грижи  като по този начин им се  даде възможност за професионално развитие;
  5. Да се осигури качество на предоставяните социално-здравни услуги чрез предоставяне на мотивационна и/или психологическа подкрепа и консултиране както на  потребителите така и  на личните асистенти, домашни помощници и др.  С предоставянето на почасови интегрирани грижи, район „Овча купел“ цели да постави във фокуса на своето внимание независимостта на човека и правото му да определя живота си самостоятелно. Потребителят не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Този интегриран модел на грижи е свързан с “гражданския модел” или идеята, че хората с увреждания са активни граждани на обществото със същите права и задължения като нас. Затова чрез този проект район „Овча купел“ цели да направи живота на  хората с увреждания по-лесен, а тях самите – по-независими.
  6. С предоставянето на интегрирани услуги район „Овча купел“ цели да се отговори адекватно на потребностите на целевата група, за да насочи социалната си политика в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда;
  7. Надграждане постигнатите резултати по процедура „Нови алтернативи“, финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги.

              Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ между СО- район „Овча купел“ и Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ възлиза на 499 660,00 лева. Проектът е с продължителност 20 месеца- от м. Февруари 2016 г. до края на м. Септември 2017 г.

              На 01.10.2017 г. приключиха проектните дейности по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към СО- район „Овча купел“.

              Социални услуги в домашна среда получиха всички планирани петдесет и шест човека, като от тях, двадесет са деца. Потребителите на социални услуги имаха възможност да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, както и ,при възникнала необходимост, психологическа подкрепа. Бяха сключени трудови договори с петдесет и пет лични и социални асистенти, които обслужваха потребителите. Наетите по проекта асистенти преминаха три поддържащи обучения и девет супервизии, на които се обсъждаха различни казуси и проблеми от ежедневието на хората с увреждания и техните близки.

               Изпълнението на проектните дейности даде възможност на хората с увреждания и техните близки да получат социална подкрепа, което от своя страна спомогна за формирането на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

               Бяха постигнати основните и специфични дейности, заложени в проекта, а именно: подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на  условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на  правото им на  независимост и социално включване; даване на  възможност лицата с трайни увреждания да участват активно в  планирането, избора на предоставяната услуга и избора на асистенция, според   своите потребности; подкрепа на семействата , в които има лице с трайно увреждане, чрез  заместващи грижи  като по този начин им се  даде възможност за професионално развитие; осигуряване на качествено предоставяни социалнои услуги  чрез предоставяне на мотивационна и/или психологическа подкрепа и консултиране както на  потребителите така и  на личните асистенти, домашни помощници и др.

                Потребителят не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Този интегриран модел на грижи е свързан с “гражданския модел” или идеята, че хората с увреждания са активни граждани на обществото със същите права и задължения като нас.

 

Екипът на проект

„Независим живот“

 

 

 

СО- район „Овча купел“ обявява прием на документи по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

В А Ж Н О

Приемът на документи по Проект „Независим живот“ от 18.02.2016 г. до 26.02.2016 г. е само от кандидат-потребители и кандидати за Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник, които в момента на подаване на документите не са потребители или наети към СО- район „Овча купел“ по Проект „Нови възможности за грижа.“ След приключване на Проект „Нови възможности за грижа“ ще бъде обявен втори етап на прием на документи за настоящите потребители и Лични асистенти.