Skip to main content

Popular

Recent

„ОПОС, Договор 58111-СО55-246/15.12.2008 г. Проект „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”“

Проект „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел””, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО55-246/15.12.2008 г. по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е реализиран и финализиран в периода декември 2008 г. – декември 2012 г.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 8 672 160 лв.

Проектът включва строителството на Главни канализационни колектори I, II и IV в кв.”Горна баня” и Главен канализационен колектор по ул.”Любляна”, кв.”Овча купел”, които отвеждат отпадъчите води към съществуващата Софийска пречиствателна станция за отпадни води (СПСОВ) „Кубратово”.

Инвестиционните дейности в обхвата на Проектното предложение включват:

  • Изграждане на 4 главни канализационни колектора;
  • Подмяна на съществуваща и строителство на нова водопроводна мрежа по трасетата на колекторите;
  • Подмяна и изграждане на сградните водопроводни и канализационни отклонения;
  • Възстановавяне на пътните настилки в обхвата на ВиК мрежата

Чрез реализирането на проекта се създаде предпоставка за бъдещо разширение на ВиК мрежата на район „Овча купел” и повишаване дела на населението, включено към канализационната система в Столична община и постигане на траен положителен екологичен ефект и повишаване на качеството на живот на жителите на район „Овча купел”.

Като продължение на дейностите по разрешаване на проблема с липса на канализация в района СО-район „Овча купел” работи по втори проект, финансиран по ОПОС. Проект „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м.Овча купел-стара част и кв.Горна баня” се изпълнява на два етапа – подготовка на инвестиционен проект (проектиране) и изпълнение на инвестиционен проект (строителство).