Skip to main content

Popular

Recent

Вдигат втори общностен център в ”Овча купел”

 

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА –

На не застроен терен, общинска собственост, с площ от 1020 м2, ще бъде построена масивна двуетажна сграда със сутерен с двустранна функция : детска градина – смесена група за 25 деца от 3 до 7 години и рехабилитационен център за деца с увреждания. Двете функции на обекта са както самостоятелни, така и взаимно обвързани ,тъй като 30 % от децата в детската градина се предвижда да са деца с увреждания и деца от семейства в риск, които ще ползват услугите на рехабилитационният блок. Тук ще се приемат и обслужват и деца с проблеми извън детската градина, като дейността ще е насочена към социализация, рехабилитация и психолого-педагогическа дейност за деца предимно с невросоматични заболявания.

Единият вход ще обслужва само обособената част, в която ще бъдат разположени всички необходими помещения за целодневно отглеждане на деца от 3 до 7 г. (детска градина) за една група деца с мах. 25 бр. деца в групата, като до 30% от децата в групата ще са деца с увреждания – предимно деца с невросоматични заболявания (синдром на Даун, сърдечни, белодробни и др. заболявания).

През другия вход ще е достъпът до залите/помещенията/специализираните кабинети, необходими  за изпълнението на всички услуги, предвидени да се предоставят в Общностния център:

  • ранна интервенция на уврежданията
  • Здравна консултация за деца и преглед на психомоторното и физическото развитие
  • Оценка на нуждите на децата от подкрепа
  • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
  • Осигуряване на дневна и почасова грижа за деца на възраст между 0 и 3г
  • Семейно консултиране и подкрепа: Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители, Работа с родителите на децата с уврежданея и заболявания,  Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина
  • Допълнителна подготовка за равен старт в училище

В сутерена на сградата ще бъдат разположени малък басейн за раздвижване и рехабилитация, съответно със съблекалня и санитарен възел, зали за рехабилитация, кинезитерапия, изкуство терапия, сензорна зала и др., като е предвидено и модерно специализирано оборудване.

  • Общностният  център за деца и семейства е нов вид комплексна услуга, липсваща в този си вид на територията на Столична община /а и на страната/ и е подходяща и навременна алтернатива, чрез която ще се приложи нов, интегриран подход в предоставянето на услуги за деца с увреждания и забалявания.

Изграждането на Общностен център Овча купел е на стойност 1 300 000 лв. Изгражда се със средства на Световна банка за развитие по проект „Социално включване” към МТСП и е част от проект на Столична община „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на СО” на обща стойност 6 300 000 лв., от които 5 000 000 по европейски оперативни програми и 1 300 000 лв. съфинансиране на СО.

Изпълнител на обекта, избран след национален конкурсфирма ЕЛЕТСТРОЙ АД

Строителен надзор: ВМЛ Консулт

Строителен контрол: Софинвест