Skip to main content

Popular

Recent

Писмо от Гражданския съвет с настояване за връщане на ул.“Народно хоро“ и банята в Горна баня в бюджета на София за 2020 г.
  • Писмото, с което членовете на Гражданския съвет настояват за връщане на проектите за ул. „Народно хоро“ и Банята в Горна баня в бюджета на Столична Община за 2020 год. е внесено официално.
  •  Входящ номер от Контактния Център на Столична община :  23693/29.04.2020 г.

ДО:
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
София, ул. Московска 33

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА jfandakova@sofia.bg

КОПИЕ ДО:
КМЕТА НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
Г-Н АНГЕЛ СТЕФАНОВ, sook@mail.bg

П Е Т И Ц И Я

ОТНОСНО:
Връщане на проектите за ул. „Народно хоро“ и Банята в Горна баня в бюджета на Столична Община за 2020 година

ОТ:
ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”, представляван от председателя Ивайло Асенов Кръстев с ЕГН ХХХХХХХХХХ, гр. София, кв. Суходол, ул. ХХХ и-мейл grsavet.ok@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

Ние, членовете на Гражданския съвет към Кмета на р-н „Овча купел”, подкрепени до този момент от 1200 (хиляда и двеста) жители на района и Столицата, се обръщаме към Вас по повод предстоящото гласуване на актуализацията на бюджета на Столична община. Оказа се, изненадващо за нас, че в предложението на г-жа Йорданка Фандъкова, район „Овча купел” е най-силно засегнат и ощетен от актуализацията! Като представители на активното гражданско общество в района, членове на множество Сдружения и Изпълнителни комитети, ние настояваме два от ключовите проекти, а именно рехабилитацията на ул. „Народно хоро” и ремонта на Банята в Горна баня да не бъдат спирани и да бъдат окончателно изпълнени през 2020 год. със съответните подобрения на проектите, предложени от Кмета и Специалистите на район „Овча Купел”!
Тези проекти са обещавани многократно на жителите на района и винаги са отлагани през годините! Апелираме да прецените разумно доколко е справедливо около 1/3 (една трета) от намалените средства да бъдат именно в нашия район, който и в момента е един от най-изостаналите от гледна точка на изградена инфраструктура! Това Ви действие би показало тенденциозно негативно отношение към нашия район – нещо, за което няма да останем безразлични!
Твърденията, че в район „Овча Купел” са направени най-големите инвестиции през последните години са НЕКОРЕКТНИ! Голяма част от улиците в района не са изградени изобщо, а други важни артерии като ул. „Народно хоро“ не са ремонтирани основно никога!
Отказваме да приемем и считаме за недоразумение, че паметници на културата като Банята в Горна баня ще бъдат оставени на произвола и ще позволите те да се саморазрушат – нещо, което вече се случва!
Учтиво Ви молим да се запознаете с Петицията за Връщане на проектите за ул. „Народно хоро“ и Банята в Горна баня в бюджета на Столична Община за 2020 год., която инициирахме и за по-малко от 5 (пет) дни под нея се подписаха 1200 (хиляда и двеста) жители на район „Овча Купел” и на Столицата. Настояваме да се вслушате в гласа на Гражданското общество!
В случай, че не се съобразите с нашите искания, изложени детайлно в Петицията, възнамеряваме да предприемем следващи действия по ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, включително да обжалваме по съдебен ред решение на СОС в частта, която не ни удовлетворява. Ще изберем и ще приложим най-ефективната за случая форма на пряко гражданско участие, включително Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива. За да постигнем по-добра ефективност, няма да се поколебаем да се възползваме и от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 година относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.
Ще настояваме също за съдействие от страна на Районния кмет, г-н Ангел Стефанов, по цитирания по-горе Закон, който също има право на инициатива.
Тези ни действия и евентуалната необходимост от прилагане на някоя от формите на гражданско участие от друга страна значително ще натоварят общинския бюджет (съгласно цитирания по-горе Закон), вместо предвидените средства да се инвестират целево, за което отговорност ще трябва да помете Вие.

Линк към петицията – https://www.peticiq.com/proekti_ovcha_kupel

Прилагаме: Приложения съгласно текста.

29.04.2020 г.
С уважение:
Ивайло Кръстев
председател
Граждански съвет към Кмета на р-н „Овча Купел”