Skip to main content

Popular

Recent

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВОДАТА В ЛАНДШАФТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

Публикувана в Понеделник, 24 Ноември

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВОДАТА В ЛАНДШАФТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

Столична община успешно участва в проекта за сътрудничество Aqua-ADD – оползотворяване на добавената стойност на водата в местното и регионално развитие, реализиран по програма INTERREG IVC на ЕК. Проектът e насочен към споделянето на знания и опит между партньори от 8 региона на ЕС, подпомогнати от научен екип от 3 университета, за по-широко използване на потенциала на водата във всички аспекти – икономически, социален и екологичен – в ландшафта на съвременните градове и за подобрени мерки за включване на водата и съвременно третиране на водните проблеми в местното и регионално териториално развитие.

 

На 24 ноември 2014 г., в сградата на Столична община, ул. „Московска” 33, при ръководството на зам. кмета г-жа Ирина Савина се проведе заключителна работна среща-дискусия по проекта с представители на администрацията и професионалисти – експерти, занимаващи се с проблематиката на водата от различна гледна точка. Поканените представители на общински структури бяха от Направление Архитектура и градоустройство”, Дирекция „Териториално планиране” (за градоустройствените, инфра-структурни, хидрогеоложки и естетични аспекти), Направле-ние “Зелена системa екология и земеползване“, Дирекция “Общински земи, гори, водни обекти и околна среда“, Отдел “Управление на общински земи, гори и водни обекти“, Направление “Инвестиции и строителство“, Дирекция “Инженерна инфраструктура“, “СОФИНВЕСТ” – ЕООД, ОП „Софпроект ОГП” и ОП „София проект”. Поканени бяха и Дирекция “Хидромелиорации” към МЗХ,“Напоителни системи ЕАД-София клон”, Басейнова дирекция Плевен към МОСВ и преподаватели от Университета по архитектура,строителство и геодезия.

Бяха представени принципите и направленията на разработките по проекта Aqua-ADD, достиженията на партньорите в областта на съвременните технически решения, включването на обществото и заинтересованите страни в процеса на планиране, изследване на възможни бизнес-модели за реализация на плановете и проектите, свързани с водата. Моделиране на устойчивото развитие на урбанизираните ландшафти чрез използване на помощния софтуерен инструмент DST бе демонстрирано чрез интернет приложение с публикувани конкретни примери и сценарии на осемте града-партньори по проекта.

На базата на изследваните примери проектният екип на Aqua-ADD прави няколко основни извода.

Първо, отварянето за широк достъп, създаването на нови и повишаването на качествата на съществуващите зелени и сини пространства може да предопредели няколко позитивни тенденции по отношение на развитието на прилежащите им градски територии, а именно: градските квартали могат да станат по-компактни и оттам – по-добре поддържани, тъй като хората са склонни да приемат по-малки жилища, когато живеят по-близо до атрактивна зона, плътността на населението се увеличава, повишава се цената на недвижимите имоти, а това довежда до промени в демографския профил на обитателите – преодолява се гетоизацията, привличат се хора с по-високи доходи и се постига по-добра устойчивост на социалната среда. Компактността на градовете е предпоставка за относително по-малко обществени разходи за осигуряване и поддръжка за техническата инфраструктура, градския транспорт и социалните услуги, както и за пестене на време на обитателите.

Второ, промените в климата ни поставят пред нови обстоятелства, изискващи нов подход при третирането на водите от зачестяващите твърде интензивни валежи, които причиниха поредица от големи наводнения и щети през последните години. Разделна канализация, постигане на временно задържане на водата от поройните дъждове чрез сините и зелени пространства в града, „спечелване” на малки градини и улично озеленяване за сметка на „непромокаемите” традиционни градски настилки, зелени покриви и съвременни „висящи градини”, връщане на естествените земни корита на реките като част от стратегията на градовете за избягване на негативните ефекти на климатичните промени – това бяха теми, представени чрез опита на партньорите.

Трето, успешната реализация на всички проекти зависи от обществената подкрепа и все повече публичните органи са само инициатори и организатори на процесите, а финансирането от алтернативни на публичните бюджети е с все по-нарастващо значение за реализацията.

Всички тези аспекти, разгледани през призмата на собствен опит в Столична община на участниците в срещата, спецификата на нарастване на урбанизираната територия и включването в нея на части от реки, дерета, напоителни канали и увеличаването на обема от води за отвеждане и третиране, съществуващата нормативна рамка у нас, която не е достатъчно хармонизирана – това бяха темите на активната дискусия на участниците в срещата. Тя беше много полезна, помагайки за идентифицирането, оценката и предаването на различните възгледи и интереси, взаимното по-добро разбиране и сближаване на позициите и за насърчаване на по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни за ефективно участие в планирането на градското развитие, свързано с водата.